Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska obnova javnih zgrada

Države članice EU se prema Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti obvezuju od 1.siječnja 2014. godine svake godine obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Cilj je potaknuti obnovu energetski neučinkovitih građevinskih objekata u javnom vlasništvu kako bi se smanjili troškovi za njihovo održavanje te ujedno pružiti primjer građanima kako energetska obnova rezultira ne samo energetskim i financijskim uštedama, već i boljom kvalitetom korištenja prostora.

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), u Republici Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano ukupno 13,8 milijuna metara kvadratnih korisne površine zgrada javnog sektora. Od toga je grijane korisne površine 43,9%. Vlada Republike Hrvatske je stoga u listopadu 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se do kraja 2015. godine obnovi oko 200 zgrada javne namjene ukupne površine oko 420 tisuća m2. Procijenjena vrijednost investicija je 400 milijuna kuna i temelji se na obnovi prvenstveno zgrada građenih prije 1987. godine, s prosječnom potrošnjom toplinske energije za grijanje 220-250 kWh/m2. Provedbom mjera energetske učinkovitosti odnosno energetskom obnovom se planira smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora od 30 do 60%, odnosno na 150 kWh/m2 godišnje i smanjiti emisiju CO2 za oko 20.500 tona godišnje.

U 2017. godini je otvoren Poziv 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'  u sklopu kojeg je osigurano 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. S danom 5. rujna 2018. Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 5. veljače 2019. godine. Prijave za stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) se više ne zaprimaju.

 •Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela koje je odgovorno za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.“ sklopilo je s Fondom Sporazum o pružanju stručne podrške u pripremi projekata u okviru specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“. Slijedom navedenog, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektor za energetsku učinkovitost će u ovom pozivu imati ulogu stručne podrške prijaviteljima koji svoje projekte žele kandidirati na ovaj javni poziv, odnosno pomoći prijaviteljima u otklanjanju pogreški i eventualnih nedostataka u dokumentaciji, u pregledu tehničke dokumentacije, te će izraditi završni pregled projekata na temelju kojeg će i izdati Izjavu o spremnosti projektnog prijedloga.

Pozivamo prijavitelje zainteresirane za suradnju da Fondu - Sektoru za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) na e-mail adresu javne.eu@fzoeu.hr dostave naziv prijavitelja, naziv projektnog prijedloga te sam projektni prijedlog, koji sadrži svu dokumentaciju određenu točkom 3.1 Uputa za prijavitelje te u potpunosti popunjeni, potpisani i žigom ovjerene obrasce 1.-5.

Više o ulozi Fonda možete pronaći na sljedećem linku, a o samom programu te informativnim radionicama za prijavitelje na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.