HR

Izvori financiranja i namjena sredstava Fonda

Izvori financiranja

Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

  • naknada onečišćivača okoliša,
  • naknade korisnika okoliša,
  • naknada na opterećivanje okoliša otpadom,
  • posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Sredstva za financiranje djelatnosti mogu se ostvarivati i iz:

  • proračuna jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim programima,
  • prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,
  • prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda,
  • donacija, pomoći i sl.,
  • drugih izvora u skladu sa Zakonom.


Namjena sredstava

Za svaku poslovnu godinu, Upravni odbor Fonda donosi Program rada Fonda i Financijski plan. U Programu rada i Financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti te financijska sredstva osigurana za područje zaštite okoliša i područje energetske učinkovitosti.

U Programu rada su navedeni ciljevi rada za određeno razdoblje te je pojašnjen program provedbe mjera kojima se planiraju ostvariti navedeni ciljevi. 

Financijski plan Fonda donosi se u skladu s postupkom propisanim Zakonom o proračunima za izvanproračunske fondove.

Osim godišnjeg, Fond donosi Program rada i za višegodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatske, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Fond je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2022

Izvješće o izvršenju Financijskog plana FZOEU za I.-VI.2022.

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2022.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2021. godinu

Financijski plan FZOEU za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024.

Financijski izvještaj Fonda za 2021. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana FZOEU za 2021..

Izmjene i dopune Finacijskog plana FZOEU za 2021.

Financijski plan Fonda za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Financijski izvještaj Fonda za 2020. godinu

Financijski izvještaj Fonda za 2019. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2018. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2017. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2016. godinu.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2015. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2015. godinu.

Program rada Fonda za 2015.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2014. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2014. godinu.

Program rada Fonda za 2014. godinu.