HR
ePrijave

Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, 
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr

KONTAKT:

Samostalna služba za nabavu
Ivan Žilić, dipl.oec.
Telefon: 01/ 5391-942
Telefaks:01/ 5391-810
e-mail: [email protected]