Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016) objavljujemo da Fond za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77.  ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

•    Mariomont d.o.o., Kavanjina 14, Zagreb, OIB: 15652341625
•    M-Solar d.o.o., Zelinska 14, Dugo Selo, OIB: 07670398244.
•    AAVA savjetovanje d.o.o., Ivana Cankara 21, Zagreb, OIB: 98783321904.