Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016) objavljujemo da Fond za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77.  ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • CALENDULA d.o.o., Josipa Hamma 25, Zagreb, OIB: 05256693259
  • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, OIB: 88278870696

a u postupcima  nabave koji se financiraju sredstvima EU fondova ni sa sljedećim gospodarskim subjektima s kojima je  povezan opunomoćenik/ca Fonda:

  • Bol luxury bar j.d.o.o., Put Oleandera 2, Bol, OIB: 03277972490
  • Zajednički odvjetnički ured Bartolić i Bartolić, Palmotićeva 27, Zagreb,  OIB: 21407282089
  • Laščina consulting d.o.o., Heinzelova 66, Zagreb, OIB: 31855247434