Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016) objavljujemo da Fond za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77.  ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • CALENDULA d.o.o., Josipa Hamma 25, Zagreb, OIB: 05256693259
  • PROXIMA CENTAURI INSURANCE BROKERS d.o.o., Zavrtnica 36, OIB: 88278870696
  • DIGITAL PROGRES d.o.o., Ljudevita Gaja 18, Sveti Ivan Zelina, OIB: 94046305905
  • PRIGORJE DANAS j.d.o.o., Ljudevita Gaja 18, Sveti Ivan Zelina, OIB: 69745546892
  • Odvjetnički ured Renata Pejanović, Gajeva 57, Zagreb