Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) objavljujemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

•    Ugostiteljski obrt „DIM“, Silba; OIB 36673875016
•    BRODSKA POSAVINA d.d. Šetalište braće Radić 22, Slavonski brod; OIB  10430829428
•    SLAVONSKO-BRODSKA TELEVIZIJA d.o.o., Dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod; OIB 19751090713
•    KORZO d.o.o., Trg Ivane Brlić Mažuranić 14, Slavonski Brod; OIB 81065155742
•    POLIKLINIKA ĆOSIĆ, Petra Preradovića 4, Slavonski Brod; OIB 82020124372
•    Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost ginekologije i medicine rada Ćosić, Petra Preradovića 4, Slavonski Brod;  OIB:35995618919
•    Mariomont d.o.o., Kavanjina 14, Zagreb, OIB: 15652341625
•    M-Solar d.o.o., Zelinska 14, Dugo Selo, OIB: 07670398244