Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Promotivni materijali

Predmet nabave:

 Promotivni materijali

 Obavijest o nadmetanju je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27. prosinca 2019. godine.

 Datum slanja na objavu: 24. prosinca 2019.

 Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0050581

 Evidencijski broj nabave: E-MV-21/2019/R4

 Procijenjena vrijednost nabave: 510.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 28.1.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje