HR

Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima te izmjenom i dopunom istog (NN 125/1590/1660/1872/18, 81/20) propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

Sukladno citiranom Pravilniku, naknada gospodarenja otpadnim vozilima je novčani iznos koji plaćaju proizvođači i fizičke osobe – građani u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond, prilikom stavljanja na tržište novih ili rabljenih vozila. Odredbe Pravilnika primjenjuju se na vozila koja se sukladno posebnom propisu koji određuje kategorije vozila uvrštavaju u: M1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala, N1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle.

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici vozila dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Informacije o obvezama proizvođača vozila u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima (17.1.2022.)

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama 2020.
 
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade

Odluka izvoz vozila
 
Uputa obveznicima plaćanja naknade fizičkim osobama građanima koji uvoze i/ili unose motorna vozila
 
Dopuna Upute za fizičke osobe -građanine za uvoz, unos vozila radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima
 
Obrazac OV1 - *uz Obrazac OV1 potrebno je dostaviti i Izvješće proizvođača gume kao sastavni dio vozila (Obrazac IPG).
 
Prilog obrasca OV1 - od 01.01.2019. * dostavljati u elektroničkom obliku