HR

Naknade

Uvoznici i/ili unosnici svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku te proizvođači svježeg mazivog ulja u Republici Hrvatskoj – obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda plaćaju Fondu naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja u iznosu 0,54 kn/l.

Iznos naknade zbrinjavanja propisan je u odredbi članka 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, a tarifne oznake svježih mazivih ulja za koje se plaća naknada zbrinjavanja u DODATKU 1. istog Pravilnika.

Iznosi naknade troškova gospodarenja otpadnim uljima koju isplaćuje Fond ovlaštenim sakupljačima otpadnih ulja za skupljene i na oporabu predane količine otpadnih ulja i/ili na zbrinjavanje izvezene količine otpadnih ulja propisane su u člancima 16. stavak 4., 29. i 31. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima.

Naknade - otpadna ulja