HR

Naknade

Naknade gospodarenja otpadnim prijenosnim baterijama i akumulatorima plaćaju uvoznici i/ili proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora prilikom stavljanja istih na tržište.

Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te troškovi informiranja javnosti o sakupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Naknada sakupljanja za sakupljene količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, uključivo PDV, iznosi:

  • 12,00 kn/kg za preuzete količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od posjednika

Naknada obrađivaču za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora iznosi 7,50 kn/kg (sa PDV-om).

Naknada obrađivaču za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj iznosi 7,50 kn/kg (sa PDV-om.)