Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Sanacija Sovjaka provodit će se po najvišim ekološkim standardima

01.10.2015. Izrađena Studija utjecaja na okoliš za sanaciju jame Sovjak predviđa sanaciju u skladu s visokim ekološkim standardima i mjerama kojima će se stanovnicima Viškova osigurati najveća moguća razina sigurnosti, istaknuto je jučer na javnom predstavljanju Studije na kojem je došlo 60-ak zainteresiranih građana.

Riječ je o jednom od najzahtjevnijih projekata u resoru zaštite okoliša procijenjenom na 395 milijuna kuna koji će se prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je kao nositelj zahvata naručio izradu Studije utjecaja na okoliš sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom jame Sovjak koji je izradila tvrtka Oikon d.o.o. te je u tijeku javna rasprava koji je počeo 14. rujna i trajat će do 13. listopada.


Studijom je obrađeno nekoliko varijanti sanacije te je kao najpovoljnija varijanta sanacije Sovjaka izabrana ona koja predviđa iskop, predobradu i odvoz otpada na spaljivanje izvan Hrvatske.Izabranu varijantu, kao najprihvatljivije rješenje kojim će se ukloniti opasni otpad koji se u jamu Sovjak nekontrolirano odlagao od 1956. do 1990. godine, zagovarala je i  lokalnu zajednicu.    

Studijom je predviđeno da radovi na sanaciji traju oko tri godine. Sanacija će se provoditi  u četiri faze: (1.) Uklanjanje krupnog otpada s površine i plutajućih ugljikovodika, (2.) crpljenje i pročišćavanje otpadnih voda, (3.) uklanjanje mekog katrana i njegova predobrada, te (4.) zatrpavanje jame inertnim materijalom i hortikulturalno uređenje. 

Po završetku postupka procjene utjecaja na okoliš, doradit će se ostala potrebna dokumentacija za prijavu projekta za EU sufinanciranje koja je u planu krajem ove godine. Nakon odobrenja projekta, sredinom iduće godine, planirano je raspisivanje natječaja za izvođače radova, a sami radovi trebali bi početi sredinom 2017. godini.

Većinu prisutnih građana je interesiralo hoće li i kako sanacijski radovi utjecati na kvalitetu zraka te koje su predložene mjere zaštite. Božica Šorgić iz Oikona je istaknula da se kvaliteta zraka već mjeri na obližnjoj mjernoj postaji, ali će se prije početka radova započeti mjeriti i dodatni parametri kakvoće zraka. U slučaju da prilikom sanacije i vađenja otpada dođe do približavanja stvarnih vrijednosti prema graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari spremno je nekoliko mjera – uključivanje topova vodene magle, privremeno obustavljanje radova te, za što je vjerojatnost vrlo mala, privremena evakuacija stanovnika obližnjih kuća kojima će se osigurati alternativni smještaj.

Predstavnici Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i prirode istaknuli su da će se prilikom izrade daljnje dokumentacije, kao i tijekom izvođenja radova uvažavati konstruktivni prijedlozi lokalne zajednice kako bi se cijeli postupak sanacije odradio kvalitetno i u skladu s predviđenim rokovima.

  • Sanacija Sovjaka provodit će se po najvišim ekološkim standardima