Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

O Fondu

Organizacijska struktura

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda. 

Upravni odbor upravlja Fondom, a direktor zastupa i predstavlja Fond.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine imenovala prof. dr. sc. Ljubomira Majdandžića, dipl. ing. stroj. za v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Direktor vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti direktora utvrđeni su Statutom Fonda.

 

DIREKTOR
Dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing., v.d. direktora
e-mail: direktor@fzoeu.hr

URED DIREKTORA
Hrvojka Petrović Grahli, dipl.iur., voditeljica Ureda direktora
e-mail: hrvojka.petrovic@fzoeu.hr

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 
Lidija Tošić, struč.spec.ing.admin.chris., voditeljica Službe 
e-mail: lidija.tosic@fzoeu.hr

TAJNIŠTVO
Zdenka Pudar, dipl.iur., Tajnica Fonda
e-mail: zdenka.pudar@fzoeu.hr

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Aleksandra Čilić,dipl.ing.sig., načelnica
e-mail: aleksandra.cilic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Mario Klobučar, dipl.ing., voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije  
e-mail: mario.klobucar@fzoeu.hr

Irena Dubravec, dipl.ing., voditeljica Službe za sustavno gospodarenje energijom
e-mail: irena.dubravec@fzoeu.hr

SEKTOR ZA GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Zvonimir Majić, dipl.oec., voditelj Službe za upravljanje posebnim kategorijama otpada  
e-mail: zvonimir.majic@fzoeu.hr

Anđelko Latinčić, dipl.oec., voditelj Službe za analitiku i izvještavanje  
e-mail: andelko.latincic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Maja Feketić, dipl.ing.građ., načelnica
e-mail: maja.feketic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Ana-Marija Lakić, dipl.oec., načelnica
e-mail: ana-marija.lakic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Srđana Piasevoli, dipl.iur., načelnica
e-mail: s.piasevoli@fzoeu.hr

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Irenka Gerenđir, dipl.oec., voditeljica
e-mail: irenka.gerendir@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA NABAVU
Ivan Žilić, dipl.oec., voditelj
e-mail: ivan.zilic@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA - POSREDNIČKO TIJELO
Suada Mustajbegović, dipl.ing.kem., voditeljica
e-mail: suada.mustajbegovic@fzoeu.hr

 

 

Organizacijska struktura Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
PDF 430.91 kB
Telefonski imenik 2017
PDF 431.56 kB