Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE vezano za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

06.02.2019.

Poštovani,

nastavno na odluku Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju projekta "Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada"  u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva KK.06.3.1.09), Fond je izradio Dokumentaciju o nabavi spremnika, proveo postupak prethodnog savjetovanja i 09. siječnja 2019. godine u e-oglasniku javne nabave objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. U tijeku je provođenje završnih aktivnosti koje je nužno provesti u svrhu službene objave Dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 17. Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada potpisanog između Fonda i Grada/Općine, koji će stupiti na snagu po sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Fonda kao korisnika EU sredstava, Fond će svim jedinicama lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) dostaviti dodatak ugovora kojim će se utvrditi svi relevantni podaci vezani uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te s tim u svezi urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Za svaku grupu nabave, sukladno Dokumentaciji o nabavi u kojoj je planirano 5 grupa, planira se sklopiti pojedinačni ugovor. Odabrani Isporučitelj bit će obvezan izraditi Terminski plan isporuke spremnika koji će biti razrađen po županijama, JLS-ovima i broju isporuka. Isporuka spremnika planira se izvršiti na lokacije privremenih skladišta JLS po pojedinim grupama nabave.

Imajući u vidu količinu i vrstu spremnika za koju ste iskazali interes, molimo da ponovno potvrdite lokaciju ili lokacije (adresu/adrese) privremenih skladišta na koja će se obavljati isporuka spremnika kao i ovlaštene osobu/osobe (ime i prezime, tel, mob, mail) koje će u ime JLS biti nazočne preuzimanju spremnika prilikom isporuke/isporuka spremnika. Isporuke će se provoditi jednokratno ili višekratno ovisno o Terminskom planu isporuke, o čemu će JLS biti pravodobno obavještena objavom Terminskog plana na mrežnim stranicama Fonda. Fond će na svojim mrežnim stranicama objaviti obrasce zapisnika o preuzimanju spremnika za svaku grupu nabave i to za jednokratnu isporuku i višekratnu isporuku, kao i detaljne upute o preuzimanju spremnika.

Distribucija spremnika korisnicima javne usluge i na javne površine, bit će moguća tek nakon što se sukladno ugovoru o nabavi izvrši isplata Isporučitelju po grupi nabave za uredno isporučene spremnike za JLS i sklopi s JLS-om Ugovor o prijenosu vlasništva. Plaćanje Isporučitelju planira se izvršiti uroku do 60 dana od dana urednog preuzimanja spremnika što se potvrđuje Zapisnikom o preuzimanju spremnika „bez primjedbi“. Za cijelo vrijeme privremenog skladištenja spremnika JLS je dužna o svom trošku osigurati čuvani i nadzirani prostor.

Nakon što se ispune naprijed navedeni uvjeti, JLS je dužna osigurati distribuciju spremnika sukladno roku koji će Fond odrediti dodatkom ugovora pri tom vodeći računa o broju spremnika koji se naručuju. JLS može organizirati distribuciju putem davatelja javne usluge ili putem druge pravne-fizičke osobe koja raspolaže primjerenom opremom i odgovarajućim kapacitetima. Imajući u vidu navedeno, predlažemo da JLS na vrijeme poduzme sve pripremne aktivnosti kako bi se distribucija spremnika provela u rokovima koji će biti određeni dodatkom osnovnog ugovora.

Slijedom navedenog, molimo da nam u roku 5 dana od dana primitka ove elektroničke pošte ponovno potvrdite lokaciju ili lokacije (adresu/adrese) privremenih skladišta na koja će se obavljati isporuka spremnika. kao i ovlaštenu/e osobu/osobe (ime i prezime, e-mail, tel, mob) koje će ispred jedinice lokalne samouprave biti nazočne preuzimanju spremnika prilikom isporuke/isporuka spremnika. Za navedeno molimo da popunite obrazac koji dostavljamo u privitku, budući da ćemo odabranim Isporučiteljima morati dostaviti točne adrese i kontakte za isporuku spremnika

Nadalje, molimo da u roku do 15 dana u pisanom obliku u formi pravnog akta dostavite ovlaštenje potpisano od odgovorne osobe JLS iz čijeg sadržaja proizlazi koje su osobe zaposlenici JLS (predlažemo minimalno dvije osobe), ovlaštene za poduzimanje svih aktivnosti vezanih za preuzimanje spremnika na lokacijama privremenih skladišta, izradu/potpisivanje Zapisnika o preuzimanju spremnika i dostavnica.

Obavijest jedinicama lokalne samouprave
PDF 585.19 kB
Obrazac
XLS 149 kB