Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST o sufinanciranju nacionalne komponente do 15% vrijednosti za projektne prijedloge odabrane po pozivu MZOE Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

12.07.2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) najavljuje sufinanciranje nacionalne komponente do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova za projektne prijedloge odabrane po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu MZOE), kao Posredničkog tijela razine 1 : „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.I.I.02), objavljenog 12. srpnja 2019. godine. Isti se provodi u okviru Prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“, Specifičnog cilja 5a1. „Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ (u daljnjem tekstu OPKK), financiranog sredstvima ESI fondova. Jedna od planiranih operacija unutar predmetnog Specifičnog cilja OPKK-a je 5.a.1.2. „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“.

            Uspješni prijavitelji projektnih prijedloga čiji će projektni prijedlozi biti odabrani za EU financiranje, odnosno po donošenju Odluke o financiranju od strane čelnika tijela PT1, moći će Fondu podnijeti neposredni zahtjev za sufinanciranje nacionalne komponente do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova odobrenih projekata.

            Fond i MZOE su dana 3. kolovoza 2017. godine sklopili Sporazum o suradnji (KLASA: 351-01/17-06/4, URBROJ: 563-03-1/240-17-3, u daljnjem tekstu Sporazum) kojim je iskazan zajednički interes za suradnju u svrhu sufinanciranja nacionalne komponente (do 15% opravdanih troškova) i radi promicanja prilagodbe na učinke klimatskih promjena koje se odnose na projekte koji se planiraju realizirati u okviru OPKK, a vezano za Specifični cilj 5a1 „Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama“, za operaciju 5.a.1.2. „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“, odnosno za predmetni Poziv.

            Sporazumom je utvrđeno da Fond, u skladu sa Zakonom o Fondu (Narodne novine, broj: 107/03, 144/12) i općim aktima Fonda, a temeljem neposrednog zahtjeva Fondu i Odluke o financiranju od strane čelnika tijela PT1, donosi Odluku o dodjeli sredstava Fonda.

            Fond će kao opravdane troškove prihvaćati samo one troškove ulaganja koji su nastali od dana stupanja na snagu Odluke Fonda. Ne smatraju se za Fond opravdani troškovi ulaganja u projekte kao što su:

-       indirektni troškovi (režijski troškovi…),

-       plaće zaposlenika čiji je izvor državni proračun,

-       neprihvatljivi izdaci za EU.

 

Po donošenju Odluke o financiranju od strane Fonda pristupa se s Korisnikom sredstava sklapanju odgovarajućeg ugovora o neposrednom financiranju projekta.

Ugovorom će se sukladno općim aktima Fonda posebno urediti:

-       iznos odobrenih sredstava Fonda (do 15% prihvatljivih troškova projekta),

-       uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda,

-       vremenski rok provedbe projekta,

-       način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda,

-       ostala međusobna prava i obveze.

 

Korisnici odabranih projektnih prijedloga po Pozivu MZOE: „Shema za  jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.I.I.02), su dužni dostaviti Fondu neposredni zahtjev za sufinanciranje nacionalne komponente do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova projekata najkasnije u roku od 15 dana od datuma primitka Odluke o financiranju projekta od strane čelnika tijela PT1 na adresu: 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

uz naznaku: Neposredni zahtjev za sufinanciranje nacionalne komponente za provedbu Sheme za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.I.I.02), Klasa: 351-01/18-01/31.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti od osobe zadužene za kontakt:

Nirvana Franković Mihelj – tel.: 01/5391-884, e-mail: nirvana.fm@fzoeu.hr

 KLASA: 351-01/18-01/31

URBROJ: 563-03-1/56-19-5

Zagreb, 09. srpnja 2019.

 

POVEZNICA NA JAVNI POZIV:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/shema-za-jacanje-primijenjenih-istrazivanja-za-mjere-prilagodbe-klimatskih-promjena/