HR

Sakupljanje

Otpadna ulja kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.

Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.

Sakupljanje otpadnih ulja je sakupljanje, privremeno skladištenje, predobrada/kondicioniranje, razvrstavanje i prijevoz otpadnih ulja od posjednika prema ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i prema odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima s Fondom sklopljen u govor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja. Dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade te ih predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. U slučaju da za sakupljena otpadnih ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova.

Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač dužan je ovjeriti prateće listove.

 
Obavijest sakupljačima otpadnih mazivih/jestivih ulja
 
Ovlašteni sakupljači otpadnih mazivih ulja
 
Ovlašteni sakupljači otpadnih jestivih ulja
 
Izvješće sakupljača otpadnih jestivih ulja (ISOJU)
 
Izvješće sakupljača otpadnih mazivih ulja (ISOMU)
 
Pojasnjenja i upute Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2007.
 
Dodatak II Uputstvima za gospodarenje otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2011.