HR
ePrijave

Sanacija jame Sovjak

KORISNIK PROJEKTA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Jama Sovjak je označena u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kao „crna točka“ odnosno lokacija u okolišu visoko opterećena otpadom nakon dugotrajnoga neprimjerenoga gospodarenja proizvodnim (tehnološkim) otpadom. Planom gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. sanacija lokacija onečišćenih otpadom (»crne točke«) navode se kao projekti važni za provedbu plana i predstavljaju jedan od ciljeva koje treba postići do 2022. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je određen kao provedbeno tijelo za projekt sanacije jame Sovjak u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a temeljem odluke o sanaciji koju je donio Ministar 28. srpnja 2017. g.

Predloženo rješenje sanacije jame Sovjak uključuje okvirno pet faza: uklanjanje čvrstog otpada s površine jame; vađenje plutajućih ugljikovodika, prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske; iskop taloga/mekog katrana, priprema za transport te odvoz na spaljivanje izvan Hrvatske; kontinuirano crpljenje, predobrada i ispuštanje otpadnih voda, te popunjavanje jame inertnim materijalom prirodnog porijekla nakon čega će se zatvoriti gornjim brtvenim slojem sa sustavom odvodnje oborinskih voda.

Projekt sanacije će se provesti ugovaranjem sljedećih usluga i radova:

  1. Radovi (uključuje projektiranje i sve zakonske obveze do ishođenja građevinske i uporabne dozvole)
  2. Usluge nadzora (uključuju obvezno stručni nadzor građenja, koordinatora zaštite na radu i drugih osoba vezanih za rukovanje i prijevoz opasnih tvari ako su zakonski propisani)
  3. Usluga odnosa s javnošću, informiranja i vidljivosti
  4. Usluga tehničke pomoći (obuhvaća angažiranje voditelja projekta sukladno zakonskoj regulativi)

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projekt obuhvaća čišćenje i zatvaranje jame Sovjak, čime će se ukloniti negativan utjecaj opasnog otpada na okolno stanovništvo i šire područje, doprinijeti postizanju pokazatelja iz OPKK 2014.-2020.; pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju svojih obveza prema EU, te pridonijeti gospodarskom razvoju općine. Projektom će se ukloniti negativan utjecaj otpada na okoliš, formirat će se nova zelena površina i potencijalno povoljno stanište za pojedine biljne i životinjske vrste, u odnosu na sadašnje vizualno, ekološki i ambijentalno degradirano stanje lokacije. Prostor će poprimiti suburbani karakter, primjereniji okolnom području.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 377.168.323,60 kn. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,00 %, odnosno dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 320.593.075,06 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE

Početak razdoblja provedbe projekta: 29.06.2018.; kraj razdoblja provedbe projekta: 31.12.2023.KONTAKT:  [email protected]

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo-opkk.hr