Na početnu stranicu
aktivnosti
arhiva

 

UPUTE ZA UVOZNIKE

Klasa: 351-04/06-09/31
Ur.broj:563-06-06-1
Zagreb, 02. ožujak 2006. godine

PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA KOJE UVOZE PROIZVODE U AMBALAŽI
- svima -

Predmet: Obrazac prijave za uvoz proizvoda u ambalaži
- dostavljanje, uputa daje se

S obzirom da je člankom 28. stavak 9. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05 i 115/05) propisano da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi naplate naknada iz članka 12. navedenoga Pravilnika od proizvođača koji uvoze proizvode u ambalaži sklopiti ugovor s Ministarstvom financija – Carinskom upravom u cilju uređivanja međusobnih odnosa radi naplate naknade prilikom uvoza i carinjenja proizvoda u ambalaži, dajemo uputu kako slijedi:

Uvoznik je pravna ili fizička osoba koja uvozi proizvode u ambalaži i stavlja ih na tržište.

Radi naplate naknade prilikom uvoza uvoznik je dužan popuniti obrazac prijave za uvoz ambalaže (nalazi se u privitku ovog dopisa i na web stranici Fonda www.fzoeu.hr) i dostavljati ga Fondu kvartalno i to najkasnije do 10.-og u tekućem mjesecu za protekli kvartal. Sukladno navedenom, uvoznik je dužan dostaviti Fondu obrazac za I kvartal do 10.04., za II kvartal do 10.07., za III kvartal do 10.10., te za IV kvartal do 10.01., a Fond će na temelju dostavljenih podataka ispostaviti uvozniku račun za plaćanje naknade za prethodno kvartalno razdoblje.

Ministarstvo financija – Carinska uprava će, u skladu sa sklopljenim ugovorom, na zahtjev Fonda dostaviti za određeno razdoblje podatke o uvoznicima koji su u traženom razdoblju uvezli proizvode u ambalaži. Fond će na temelju dostavljenih podataka Carinske uprave izvršiti kontrolu prijavljenih obrazaca o ambalaži od strane uvoznika.

Svi uvoznici (proizvođači) su bili dužni do 15. veljače 2005. godine dostaviti Fondu izvješće s podacima o proizvedenim vrstama i količinama ambalaže stavljene na tržište za razdoblje od 01.01.- 31.12.2005. godine. Uvoznike koji su ujedno i proizvođači (pravna ili fizička osoba koja u RH pakira proizvode u ambalažu i stavlja ih na tržište), a koji su ovom Fondu dostavili izvješća s podacima o ambalaži stavljenoj na tržište s količinama ambalaže iz uvoza i domaće proizvodnje, molimo da dostave Fondu izvješće s odvojeno iskazanim podacima o ambalaži pri uvozu i podacima o ambalaži iz proizvodnje radi toga da ne bi došlo do dvostrukog obračuna naknada.

Uvoznici koji obavljaju uvoz proizvoda koji nisu u ambalaži (npr. rasipani teret) nisu dužni popunjavati navedeni obrazac, ali su dužni dostaviti ovom Fondu izjavu da u traženom razdoblju nisu uvozili proizvode u ambalaži.

DIREKTOR:

Vinko Mladineo, dipl.iur.

O tome obavijest:
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
dr.sc.Nikola Ružinski, državni tajnik

Izvješće uvoznika o vrstama i količinama ambalaže uvezene na tržište RH:

OČEVIDNIK - popunjavaju uvoznici koji uvoze proizvode u ambalaži osim pića i napitaka (radi naplate naknade zbrinjavanja)

OČEVIDNIK - popunjavaju uvoznici pića i napitaka radi naplate naknade zbrinjavanja, povratne naknade i poticajne naknadeposebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu