Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za javnu nabavu ...

* Na stranicama Fonda ne vodi se evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi jer se ista vodi u EOJN, te se upućuju ponuditelji na stranicu EOJN radi preuzimanja dokumentacije i vođenja zakonske evidencije zbog kasnijih eventualnih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Javna nabava


Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Ksaver 208, 10 000 ZAGREB,
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr


Ured za kontakt: Samostalna služba za nabavu
e-mail:nabava@fzoeu.hr
Ivan Žilić, dipl.oec.
Telefon: 01/ 5391 942
Telefaks:01/ 5391 810


IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 i 83/13) objavljujemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona sa;sljedećim gospodarskim subjektima:

• AUDENTA SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 141, OIB 69216703501Postupci u tijeku:


• Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa OVS
• Toneri
• Održavanje Konto programa
• Dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje
• Poštanske usluge 2014
• Usluga izrade medijske strategije, medijskog planiranja i zakupa medija za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj
• Program postupnog smanjenja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj s projekcijama emisija do 2020., 2025. i 2030. godine s pogledom na 2050. godinu
• Nabava sigurnosnih plombi s 2D Datamatrix kodom
• Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sa servisnim održavanjem i auto gumama
• Usluga analize otpada, utvrđivanja sastava, morfologije i fizikalno kemijskih karakteristika mješovitog komunalnog otpada na području Šibensko-kninske županije
• Usluga kreativnog oblikovanja i produkcije za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom u RH
• Usluga zaprimanja, skladištenja, prepakiranja i distribucije namjenskih LDPE vreća s logom Fonda, kutija sa sigurnosnim naljepnicama Fonda te kutija sa sigurnosnim plombama Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
• Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
• Radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada "Lemić Brdo" kraj Karlovca
• Usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada (ključni broj 19 12 12 i 19 12 99) (dalje u tekstu: balirani otpad) s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa OVS


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi pretplate na najnovije verzije Microsoft paketa OVS, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-2/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0003227
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.01.2015.
Toneri


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30125100-2
CPV opis predmeta nabave: Patrone s tonerom
Procijenjena vrijednost nabave: 255.578,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2014
Broj dokumenta: 2015/S 002-0000496
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 9. siječnja 2015.
Održavanje Konto programa


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge Održavanje Konto programa, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 72267100-0
CPV opis predmeta nabave: Usluge održavanja i popravka programske podrške
Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-01/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0000399
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 09.01.2015.
Dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 66512210-7
CPV opis predmeta nabave: Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-45/2014/R4
Broj dokumenta: 2014/S 002-0056535
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 08.12.2014.
Poštanske usluge 2014


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80, na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14), u nastavku teksta “Zakon“, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za nabavu poštanskih usluga, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 64110000-0
CPV opis predmeta nabave: Poštanske usluge
Procijenjena vrijednost nabave: 590.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-10/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0055830
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 03.12.2014.
Usluga izrade medijske strategije, medijskog planiranja i zakupa medija za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 79340000-9
CPV opis predmeta nabave: Usluge oglašavanja i plasmana
CPV oznaka predmeta nabave: 79341100-7
CPV opis predmeta nabave: Savjetodavne usluge u području oglašavanja
Procijenjena vrijednost nabave: 8.846.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-6/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0046579
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 09.10.2014.

Program postupnog smanjenja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj s projekcijama emisija do 2020., 2025. i 2030. godine s pogledom na 2050. godinu


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 72310000-1
CPV opis predmeta nabave: Usluga obrade podataka
CPV oznaka predmeta nabave: 71318000-1
CPV opis predmeta nabave: Tehničke savjetodavne usluge
Procijenjena vrijednost nabave: 640.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-44/2014/R2
Broj dokumenta: 2014/S 002-0036150
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 24.07.2014.g.
Nabava sigurnosnih plombi s 2D Datamatrix kodom


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o Nabavi sigurnosnih plombi s 2D Datamatrix kodom, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka i predmeta nabave: 30194200-7
CPV opis predmeta nabave: Naljepnice, vrpce i folije za crtanje
Procijenjena vrijednost nabave: 450.000,00 kuna bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-24/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0035545
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 21.07.2014.g.


Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sa servisnim održavanjem i auto gumama


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge Najam vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sa servisnim održavanjem i auto gumama, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka i predmeta nabave: 66000000-0
CPV opis predmeta nabave: Financijske usluge i usluge osiguranja
CPV oznaka i predmeta nabave: 50110000-9
CPV opis predmeta nabave: Usluge popravka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
Procijenjena vrijednost nabave: 315.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-40/2014/R1
Broj dokumenta: 2014/S 002-0034789
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 16.07.2014.g.


Usluga analize otpada, utvrđivanja sastava, morfologije i fizikalno kemijskih karakteristika mješovitog komunalnog otpada na području Šibensko-kninske županije


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 79723000-8
CPV opis predmeta nabave: Usluge analize otpada
Procijenjena vrijednost nabave: 580.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-38/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0030437
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 18.06.2014.g.


Usluga kreativnog oblikovanja i produkcije za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom u RH


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluga kreativnog oblikovanja i produkcije za potrebe marketinške kampanje promicanja sustavnog gospodarenja otpadom u RH, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 79342000-3
CPV opis predmeta nabave: Usluge marketinga
Procijenjena vrijednost nabave: 2.780.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-4/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0027310
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 02.06.2014.g.


Usluga zaprimanja, skladištenja, prepakiranja i distribucije namjenskih LDPE vreća s logom Fonda, kutija sa sigurnosnim naljepnicama Fonda te kutija sa sigurnosnim plombama Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluga zaprimanja, skladištenja, prepakiranja i distribucije namjenskih LDPE vreća s logom Fonda, kutija sa sigurnosnim naljepnicama Fonda te kutija sa sigurnosnim plombama Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 60100000-9
CPV opis predmeta nabave: Usluge cestovnog prijevoza
Procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-22/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0025725
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 22.05.2014.g.
Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/13, 143/2013 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 „Narodne novine“ broj 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi sigurnosnih naljepnica s 2D DataMatrix kodom, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30194200-7
CPV opis predmeta nabave: Naljepnice, vrpce i folije za crtanje
Procijenjena vrijednost nabave: 380.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-23/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0025907
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 23.05.2014.g.
Radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada "Lemić Brdo" kraj Karlovca


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/2013, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada "Lemić Brdo" kraj Karlovca, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 45222110-3
CPV opis predmeta nabave: Radovi na izgradnji odlagališta za otpad
CPV oznaka predmeta nabave: 79723000-8
CPV opis predmeta nabave: Usluge analize otpada
CPV oznaka predmeta nabave: 90510000-5
CPV opis predmeta nabave: Zbrinjavanje i obrada otpada
Procijenjena vrijednost nabave: 14.000.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-37/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0020950
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 23.03.2014.god.
Usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada (ključni broj 19 12 12 i 19 12 99) (dalje u tekstu: balirani otpad) s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013 i 143/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za nabavu usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 90510000-5
CPV naziv predmeta nabave: Zbrinjavanje i obrada otpada
Procijenjena vrijednost nabave: 137.000.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0006227
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 06.02.2014.


Plan nabave za 2014.god.


Registar ugovora i okvirnih sporazuma

2013/2014. god. Registar ugovora i okvirnih sporazuma (objavljeno 03.03.2014.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 02.09.2013.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.03.2013.godine)

2012.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.09.2012.godine)

2011.god. (objavljeno 02.11.2011.godine)

2010.god. (objavljeno 07.04.2011.godine)posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu