Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za javnu nabavu ...

* Na stranicama Fonda ne vodi se evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi jer se ista vodi u EOJN, te se upućuju ponuditelji na stranicu EOJN radi preuzimanja dokumentacije i vođenja zakonske evidencije zbog kasnijih eventualnih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Javna nabava


Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Ksaver 208, 10 000 ZAGREB,
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr


Ured za kontakt: Samostalna služba za nabavu
e-mail:nabava@fzoeu.hr
Ivan Žilić, dipl.oec.
Telefon: 01/ 5391 942
Telefaks:01/ 5391 810


IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 i 83/13) objavljujemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona sa;sljedećim gospodarskim subjektima:

• AUDENTA SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 141, OIB 69216703501Postupci u tijeku:


• Toneri i tinte
• Održavanje Konto programa
• Čuvanje gradilišta bazena crvenog mulja i otpadne lužine bivše tvornice glinice u Obrovcu
• Usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada (ključni broj 19 12 12 i 19 12 99) (dalje u tekstu: balirani otpad) s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Toneri i tinte


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13 i 143/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi tonera i tinti, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30125100-2
CPV opis predmeta nabave: Patrone s tonerom
CPV oznaka predmeta nabave: 30192113-6
CPV opis predmeta nabave: Patrone s tintom
Procijenjena vrijednost nabave: 295.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0012758
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 13.03.2014.g.
Održavanje Konto programa


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13 i 143/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge Održavanje Konto programa, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


72267100-0 Usluge održavanja i popravka programske podrške
Procijenjena vrijednost nabave: 348.790,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-03/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0009688
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 26.02.2014.
Usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada (ključni broj 19 12 12 i 19 12 99) (dalje u tekstu: balirani otpad) s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011, 83/2013 i 143/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za nabavu usluge uklanjanja baliranog miješanog komunalnog otpada i neopasnog otpada iz uređaja za obradu otpada s lokacije Brezje kraj Varaždina, utovar, vaganje, prijevoz, istovar i postupak obrade, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 90510000-5
CPV naziv predmeta nabave: Zbrinjavanje i obrada otpada
Procijenjena vrijednost nabave: 137.000.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2014
Broj dokumenta: 2014/S 002-0006227
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 06.02.2014.
Poboljšanje inventara stakleničkih plinova Republike Hrvatske u sektoru Korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva (LULUCF)“ u Prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge izrade „Poboljšanja inventara stakleničkih plinova Republike Hrvatske u sektoru Korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva (LULUCF)“ u Prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave i naziv: CPV oznaka predmeta nabave: 72310000-1 CPV opis predmeta nabave: Obrada podataka i CPV oznaka predmeta nabave: 71313000-5 CPV opis predmeta nabave: Savjetodavne usluge u području zaštite okoliša Procijenjena vrijednost nabave: 945.000,00 kn bez PDV-a, Evidencijski broj nabave: E-MV-1/2014 Broj dokumenta: 2013/S xxxxxxxxx Datum slanja u Elektronički oglasniku Narodnih novina: 24.12.2013.LDPE vreće za PET, AL-Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosne vezice


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave i naziv:
CPV oznaka predmeta nabave: 19640000-4
CPV opis predmeta nabave: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
Procijenjena vrijednost nabave: 15.000.000,00 kn bez PDV-a,
Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2013
Broj dokumenta: 2013/S 002-0078518
Datum slanja u Elektronički oglasniku Narodnih novina: 17.09.2013.


Plan nabave za 2013.god.

Odluka o donosenju Plana nabave za 2013.

Plan nabave 2013

Odluka o I. izmjenama i dopunama plana nabave

1. Izmjene i dopune Plana nabave 2013.

Odluka o II. izmjenama i dopunama plana nabave

2. Izmjene i dopune Plana nabave 2013.

Odluka o III. izmjenama i dopunama plana nabave

3. Izmjene i dopune Plana nabave 2013.

Plan nabave za 2014.god.


Registar ugovora i okvirnih sporazuma

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 02.09.2013.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.03.2013.godine)

2012.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.09.2012.godine)

2011.god. (objavljeno 02.11.2011.godine)

2010.god. (objavljeno 07.04.2011.godine)posebne kategorije otpada
POTICANJE ENERGETSKE UCINKOVITOSTI U HRVATSKOJ
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa
>
UNDP

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu