Na početnu stranicu
naknade
Naknada oneciscivaca okolisa
Naknade korisnika okolisa
Naknade na opterecivanje okolisa otpadom
Posebna naknada za okolis za vozila na motorni pogon
Primjeri izracuna posebne naknade za okolis na vozila na motorni pogon
Utvrdivanje jedinicne naknade i korektivnog koeficijenta za naknade i posebne naknade
Ocevidnik obveznika placanja naknada i posebne naknade
Naplata naknada i posebne naknade
Prekrsajne kazne

 

Posebna naknada za okoliš za vozila na motorni pogon

Pod posebnom naknadom za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada) razumijeva se naknada koju plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici ili ovlaštenici prava na vozilima na motorni pogon.

Posebna naknada plaća se pri registraciji vozila, odnosno pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila.

Posebna naknada određuje se i plaća prema vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

Posebna naknada izračunava se za pojedino vozilo prema izrazu:

PN = No x kk

u kojem je:

PN - iznos posebne naknade u kunama,
No - osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila (u daljnjem tekstu: jedinična naknada),
kk - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

Jediničnu naknadu i korektivni koeficijent te način obračunavanja i plaćanja propisani su:

  • Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 02/04.) i
  • Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ("Narodne novine" br. 20/04.)


posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu