EN

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2022

PREDMET NABAVE:
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 
Obavijest o nadmetanju za ovaj postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27.4.2022. godine.
 
Datum slanja na objavu:                       26.4.2022.
 
Broj objave u EOJN RH:                     2022/S 0F2-0017240
 
 
Evidencijski broj nabave:                       E-MV-7/2022
 
 
Procijenjena predmeta nabave:          440.000,00 kn bez PDV-a
 
 
Rok za dostavu ponuda:                       18.5.2022. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje