EN

Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.

Sukladno navedenom, dana 11. svibnja 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

•    opis predmeta nabave,
•    tehničke specifikacije,
•    kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
•    kriterije za odabir ponude i
•    posebne uvjete za izvršenje ugovora
•    Troškovnik

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 17. svibnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH

Evidencijski broj nabave:     E-VV-10/2018/R1

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave iz plana nabave za 2018. ( I. izmjene i dopune) :  2.900.000,00 kn bez PDV-a


Prilozi:
•    PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS (OBJAVA)- opći dio
•    Projektni zadatak
•    Troškovnik

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo 2018.
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS-opći dio-Izrada nacrta nacionalnog računovodstvenog plana za šumarstvo-2018
 
Projektni zadatak - Izrada nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo 2018.
 
Troškovnik - Izrada nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo 2018.