EN

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80
MB: 1781286, OIB: 85828625994
broj telefona: 01/ 5391 800, broj telefaksa: 01/ 5391 810
 
 
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI
 
„LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad“
 
 
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-4/2023
 
 
 
28. srpnja 2023.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 144/22) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 28. srpnja 2023. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH gore navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:
  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Troškovnici  - Obrasci 2.1, 2.2 i 2.3 za svaku grupu predmeta nabave
  • Izjava-Obrazac 3.
 
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu [email protected] dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 09. kolovoza 2023. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.
 
 
 Procijenjena vrijednost iz Plana nabave za 2023. godinu:         
2.070.475,00 eura bez PDV-a
 
    Procijenjena vrijednost u konkretnom postupku: 2.034.997,00 eura bez PDV-a
GRUPA 1 – 1.028.564,00 eura bez PDV-a;
GRUPA 2 –    241.973,00 eura bez PDV-a;
GRUPA 3 –     764.460,00 eura bez PDV-a
Sveukupno:            2.034.997,00 eura bez PDV-a
 
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 
Prilozi: