EN

Najam vozila putem operativnog leasinga

Najam vozila putem operativnog leasinga
 
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-2/2023
31. ožujka 2023.
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 31. ožujka 2023. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u daljnjem tekstu: EOJN RH) gore navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:  
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 5. travnja 2023. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.