EN

NAJAVA Javnog poziva za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

07.12.2021.

Dana 13. prosinca 2021. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira objaviti Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva na svojim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: Poziv).
Ova NAJAVA Poziva je u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja o osnovnim informacijama Poziva kao i u svrhu rane pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na Poziv.
 
(I)        PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Poziva biti će sufinanciranje troškova ulaganja za nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, s ciljem povećanja zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije.
 
Vozilima i plovilima s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Javnog poziva smatraju se:
1.  vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon, ili pogon na vodik,
2.  radni strojevi – čistilice na električni pogon,
3.  plovila na električni i hibridni pogon.
Komunalna vozila su podijeljena u skupine N1, N2 i N3 kamiona (shodno najvećoj dopuštenoj masi), dok su radni strojevi – čistilice podijeljene u skupine malih i velikih čistilica (shodno volumenu spremnika). U skupinu malih čistilica uvrštene su čistilice spremnika zapremnine do 2 m3, uključivo i 2 m3, dok su u skupinu velikih čistilica uvrštene čistilice sa spremnicima veće zapremnine od 2 m3.
U smislu ovog Javnog poziva plovnim objektima smatraju se plovila namijenjena sakupljanju i prijevozu komunalnog otpada s otoka na kopno.
 
(II)       KORISNICI SREDSTAVA
 
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO), i to:
1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.
 
(III)      SREDSTVA FONDA
 
Po ovom Pozivu dodjeljivati će se bespovratna sredstva (subvencije).
Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se poduzetnicima – davateljima usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. ZGO-a. Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuje se putem dva modela, od kojih će prijavitelj odabrati isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:
 
a) MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpore male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu Program de minimis).
Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.500.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) i to:
do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
–     projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20 i 70/21),
do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
–     projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20 i 70/21), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima NN 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja (NN 24/19)),
do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
–     projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost ulaganja odnosi se na cjelokupnu vrijednost vozila, odnosno plovila.
b) MODEL B – prema ovom modelu dodjeljivati će se bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Program državnih potpora)
Za korištenje bespovratnih sredstava (subvencija) putem Programa državnih potpora moguće je ostvariti sufinanciranje s obzirom na veličinu poduzetnika, pri čemu se moraju poštivati najviši intenzitet potpore predviđen Programom državnih potpora ovisno o veličini poduzetnika:
b)1.     Maksimalni iznos sufinanciranja Fonda po jednom vozilu/plovilu za mikro i male poduzetnike
 
NABAVA NOVOG VOZILA/PLOVILA
  Hibrid El. energija Vodik
Kamioni N1   82.500  
Kamioni N2 360.000 847.500 847.500
Kamioni N3 825.000 1.725.000 1.725.000
Male čistilice   607.500  
Velike čistilice   975.000  
Plovila 1.425.000 1.800.000  
 
 
Mikro i mali poduzetnici mogu dostaviti jedan zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, ali čiji sumarni iznos sufinanciranja od strane Fonda ne prelazi 2.000.000,00 kn.
b)2.     Maksimalni iznos sufinanciranja Fonda po jednom vozilu/plovilu za srednje poduzetnike
 
NABAVA NOVOG VOZILA/PLOVILA
  Hibrid El. energija Vodik
Kamioni N1   71.500  
Kamioni N2 312.000 734.500 734.500
Kamioni N3 715.000 1.495.000 1.495.000
Male čistilice   526.500  
Velike čistilice   845.000  
Plovila 1.235.000 1.560.000  
 
 
Srednji poduzetnici mogu dostaviti jedan zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, ali čiji sumarni iznos sufinanciranja od strane Fonda ne prelazi 3.000.000,00 kn.
 
b)3.     Maksimalni iznos sufinanciranja Fonda po jednom vozilu/plovilu za velike poduzetnike
  NABAVA NOVOG VOZILA/PLOVILA
  Hibrid El. energija Vodik
Kamioni N1   60.500  
Kamioni N2 264.000 621.500 621.500
Kamioni N3 605.000 1.265.000 1.265.000
Male čistilice   445.500  
Velike čistilice   715.000  
Plovila 1.045.000 1.320.000  
 
 
Veliki poduzetnici mogu dostaviti jedan zahtjev na ovaj Poziv koji može sadržavati nabavu jednog ili više komunalnih vozila, odnosno plovila, čiji sumarni iznos sufinanciranja od strane Fonda ne prelazi 4.000.000,00 kn.
Pri izračunu iznosa potpore koristit će se trenutno važeći zakonodavni okvir koji će biti na snazi u trenutku donošenja Odluke Fonda.
 
(IV) OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
Osim obrazaca i izjava koje će trebati popuniti/ovjeriti, obvezna dokumentacija za podnošenje prijava treba sadržavati i sljedeće:
a) MODEL A – Program de minimis
  1. Jedna ili više informativnih ponuda za nabavu vozila ili plovila na alternativna goriva, koja obvezno mora sadržavati tehničke karakteristike vozila ili plovila[1], pri čemu ponuda obvezno mora imati iskazanu cijenu vozila u kunama, ne starija od 30 dana od dana prijave na Poziv, u preslici.
  2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv, u preslici
  3. Dokaz iz članka 68. ZGO o obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom – odluka predstavničkog tijela JLS o dodjeli obavljanja usluge sakupljanja komunalnog otpada, odnosno odluka predstavničkog tijela JLS o dodjeli koncesije, u preslici
  4. Dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost sakupljanja otpada, sukladno čl. 30. ZGO, u preslici,
 
b) MODEL B – Program državnih potpora
  1. Jedna ili više informativnih ponuda za nabavu vozila ili plovila na alternativna goriva, koja obvezno mora sadržavati tehničke karakteristike vozila ili plovila[2], pri čemu ponuda obvezno mora imati iskazanu cijenu vozila ili plovila u kunama, ne starija od 30 dana od dana prijave na Poziv, u preslici,
  2. Jedna ili više informativnih ponuda za nabavu vozila ili plovila s pogonom na fosilna goriva, iste kategorije vozila ili plovila kao i u ponudi za vozila ili plovila na alternativna goriva, koja obvezno mora sadržavati tehničke karakteristike vozila ili plovila[3], pri čemu ponuda mora imati iskazanu cijenu vozila ili plovila u kunama, ne starija od 30 dana od dana prijave na Poziv, u preslici,
  3. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv, u preslici
  4. Dokaz iz članka 68. ZGO o obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom – odluka predstavničkog tijela JLS o dodjeli obavljanja usluge sakupljanja komunalnog otpada, odnosno odluka o predstavničkog tijela JLS o dodjeli koncesije, u preslici
  5. Dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost sakupljanja otpada, sukladno čl. 30. ZGO, u preslici,
  6. Godišnje financijske izvještaje (GFI) poduzetnika za 2020. godinu, u preslici.
 
Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljivati će se do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.
 
Napomena: Fond zadržava pravo izmjene podataka po ovoj NAJAVI JAVNOG POZIVA
 
[2]Tehničke karakteristike vozila i plovila obavezno moraju sadržavati kategoriju (prema točki I. ovog Poziva), proizvođača, model, vrstu pogona (električni, hibridni, vodik), snaga (kW), potrošnju (kWh/100km ili Wh/km, l/100km, kg/100km), emisiju CO2 (g/km, gdje je primjenjivo) te kapacitet spremnika za otpad (m3, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom ili drugim primjenjivim dokumentom
[3]Tehničke karakteristike vozila i plovila obavezno moraju sadržavati kategoriju (prema točki I. ovog Poziva), proizvođača, model, vrstu pogona (električni, hibridni, vodik), snaga (kW), potrošnju (kWh/100km ili Wh/km, l/100km, kg/100km), emisiju CO2 (g/km, gdje je primjenjivo) te kapacitet spremnika za otpad (m3, gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom ili drugim primjenjivim dokumentom