EN

OBAVIJEST svim jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u Projektu nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

21.03.2023.

                                                                  
– svim jedinicama lokalne samouprave –
(koje sudjeluju u projektu nabave spremnika)
 
PREDMET:  Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Dana 14. veljače 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godina za projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (referentni broj: K.K. 06.3.1.09.0001) između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ministarstva zaštite okoliša i energetike (danas Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2). Dana 21. siječnja 2021. godine sklopljen je Dodatak cit. osnovnog Ugovora kojim su produženi rokovi provedbe Projekta.
U svrhu provedbe predmetnog projekta Fond i jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) prethodno su sklopili Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te, po sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Dodatak osnovnog Ugovora, kojima su regulirale međusobne odnose vezane uz nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i njihovo preuzimanje od strane JLS.
Po provedenim postupcima javne nabave i sklapanju ugovora s odabranim ekonomski najpovoljnijim ponuditeljima, u razdoblju od rujna 2019. godine do srpnja 2021. godine u 407 JLS isporučeno je 1.230.695 komada spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada: kante (zapremine 80, 120, 240 i 360 l), HDPE i metalni kontejneri (770 i 1100 l), metalna zvona i zvona od poliesterskog laminata, i to za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla, biootpada i reciklabilnog otpada.
Po izvršenim plaćanjima, sklopljeni su Ugovori o prijenosu prava vlasništva spremnika s Fonda na JLS.
S obzirom da su gore navedene projektne aktivnosti završene, ovim putem dajemo priopćenje vezano na ugovorne obveze s osnova gore navedenih ugovora koje su aktualne u narednom razdoblju provedbe projekta:
 
  • člankom 8. Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS, utvrđena je obveza JLS da jednom godišnje, nakon inventure te na poziv Fonda u svako doba, dostavi Fondu izvješće o statusu i broju spremnika iz kojeg je razvidno za cijelo vrijeme trajanja Projekta vlasnička prava nad spremnicima nisu prenesena na treće osobe (npr. koncesionare, komunalna društva i dr.). S tim u vezi, prilog ovom priopćenju je Obrazac izvješća koji je potrebno ispuniti i dostaviti Fondu (Obrazac se nalazi i na stranicama Fonda).
  • sukladno čl. 3. i 4. Ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika, molimo Vas da, ukoliko to dosad niste učinili, provedete uknjiženje spremnika u svoje poslovne knjige te da ih distribuirate prema korisnicima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, odnosno na javne površine. Naime, sukladno čl. 9. Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS, JLS je odgovorna za postizanje pokazatelja Projekta za svoje područje, tj. postizanje povećanja stope odvojenog prikupljanja otpada u 2020. godini za 4% u odnosu na 2016. godinu. Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godina za projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (referentni broj: K.K. 06.3.1.09.0001), doprinos pokazateljima Projekta je potrebno dokazati za 2022. godinu, o čemu će podaci biti dostupni u 2023. godini (podaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja). S obzirom da je člankom 2. Dodatka Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS utvrđeno da će se svi rokovi iz tog članka, a koji su istovjetno određeni ili će biti određeni nekim dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odgovarajuće primjenjivati na Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS, JLS je trebala gore navedeni doprinos pokazateljima postići u 2022. godini.
  • U sklopu zahtjeva podnesenog na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje odvojenog otpada, bilo je potrebno dostaviti pismo namjere/sporazum/ugovor s gospodarskim subjektom koji će oporabiti odvojeno prikupljeni biootpad ukoliko ste nabavljali spremnike za biootpad ili posebnu izjavu odgovorne osobe JLS da će do sklapanja ugovora o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, JLS ugovoriti obvezu preuzimanja i oporabe biootpada s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom. Nastavno na navedeno, ako ste u sklopu Projekta nabavili spremnike za biootpad, potrebno je dostaviti sporazum/ugovor za preuzimanje i oporabu biootpada između JLS i ovlaštene pravne ili fizičke osobe.
  • sukladno čl. 13. Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS, JLS je dostavila instrumente osiguranja u vidu bjanko zadužnica s osnova naplate svih dospjelih tražbina koje mogu proizaći za Fond iz navedenog Ugovora. Člankom 13. Dodatka Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS, dodatno je utvrđeno da se Fond može namiriti iz tih instrumenata osiguranja u slučaju povrede bilo koje ugovorne obveze koja proizvodi financijski učinak na Fond ili treće osobe s kojima je Fond sklopio ugovore u svrhu cjelovite provedbe projekta koji je predmet Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom da je kraj provedbe projekta 11. veljače 2027. godine, tj. pet (5) godina od završnog plaćanja (podnošenja završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava), Fond do tog roka zadržava instrumente osiguranja.
 
Ovim putem podsjećamo i na obvezu izvršavanja i ostalih ugovornih obveza iz Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Fonda i JLS i pripadajućeg Dodatka osnovnog Ugovora te Ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika.

DOPIS ZA JEDNICE LOKALNE SAMOUPRAVE

OBRAZAC ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKTA