EN

Održavanje licenci za SAP ERP imenovane korisnike

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 23. lipnja 2020.

Datum slanja na objavu: 19. lipnja 2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0022930.

Evidencijski broj nabave: E-MV-21/2020/R2

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 14.07.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje