EN

Oglašavanje tisak, on-line i/ili digitalni formati

PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI


„Oglašavanje tisak, on-line i/ili digitalni formati“

Evidencijski broj nabave: E-VV-6/2023

Zagreb, 25. svibnja 2023.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/2022)
javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave
za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga,
staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje
pet dana.

Sukladno navedenom, dana 25. svibnja 2023. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH gore
navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:

• Nacrt Dokumentacije o nabavi,
• Obrazac 2 – Troškovnik
• Obrazac 3 -  Izjava o dodatnim kriterijima za odabir ponude

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu
elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu
[email protected] dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i
dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 31. svibnja
2023. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi
i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST