EN

Otpadna ambalaža unutar sustava povratne naknade

Ambalaža je svaki proizvod, neovisno o vrsti materijala (papir, karton, staklo, plastika, metal, tekstil, drvo i višeslojna (kompozitna)) od kojega je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika odnosno potrošača, te se ambalažom smatraju i nepovratni predmeti namijenjeni za izradu ambalaže koja će se koristiti za navedene namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe, a sastoji se od:
  1. prodajne ili primarne ambalaže u kojoj se proizvod prodaje ili daje konačnom potrošaču na prodajnom mjestu ambalaže;
  2. skupne ili sekundarne ambalaže koja sadržava više proizvoda u prodajnoj ili primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan potrošaču u skupini i pojedinačno ili koja služi samo u svrhu punjenja polica na prodajnom mjestu, a može se izdvojiti od proizvoda bez da utječe na njegova svojstva i
  3. transportne ili tercijarne ambalaže koja je zaštitna ambalaža kojom se omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili u prodajnoj i skupnoj ambalaži, pri čemu ova vrsta ambalaže ne uključuje spremnike (kontejneri) za cestovni, željeznički, brodski i zračni prijevoz robe.
 
Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom uspostavljen je 2006. godine i predstavlja djelatnosti sakupljanja i obrade otpadne ambalaže te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti s ciljem sprečavanja odlaganja otpadne ambalaže na deponije zbog štete za okoliš koja odlaganjem otpadne ambalaže na deponije nastaje, ali i zbog ekonomske štete jer se radi o energetski vrijednim materijalima.
 
Sustav povratne naknade je dio sustava gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj te predstavlja način gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l koja je namijenjena za pića (koja su definirana odredbom članka 4. stavka 1. točke 18. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži) u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade.
 
Obveznici sudjelovanja u sustavu povratne naknade u Republici Hrvatskoj su:
  1. Prodavatelji koji prodaju pića sukladno definiciji iz Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, a čiji je prodajni prostor veći od 200 m2;
  2. Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko u smislu odredbi Zakona o trgovini, neovisno o veličini prodajnog prostora, a koji u svojoj ponudi ima pića, dužan je omogućiti preuzimanje otpadne ambalaže od pića od svojih kupaca;
  3. Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem.
 
Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara može sudjelovati u sustavu povratne naknade u slučaju ako ispunjava prostorne i tehničke uvjete za preuzimanje i skladištenje otpadne ambalaže od pića na siguran način.