EN

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak - II. prethodno savjetovanje

Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak - II. prethodno savjetovanje

KLASA: 406-07/19-03/6

URBROJ: 563-10/9-19-37

 

Zagreb, 10. rujna 2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80

MB: 1781286, OIB: 85828625994

broj telefona: 01/ 5391 800, broj telefaksa: 01/ 5391 810

 

II. PRETHODNO SAVJETOVANJE

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

ZA PROJEKT SUFINANCIRAN OD FONDOVA EU

PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE JAME SOVJAK

10. rujan 2019.

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Naručitelj je I. Poziv na prethodno savjetovanje objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) dana 25 . veljače 2019. g. i na internetskoj stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/ dana 26 . veljače 2019. g.

 

Datum završetka I. Poziva na prethodnog savjetovanja završeno je s danom 22. ožujka 2019.g.

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskima subjektima objavljeno je na EOJN RH dana 16.05.2019. g. i na internetskoj stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/ dana 17.05.2019. g.

 

Slijedom navedenoga, dana 10. rujna 2019. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ponovo šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave :

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • Troškovnik (lista cijena)

i objavljuje II. Poziv na prethodno savjetovanje.

 

Tijekom trajanja II. prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu [email protected]dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno s danom 16. rujan 2019. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

 

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o II. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 270.131.112,00 kn bez PDV-a

 Prilozi:

Dokumentacije o nabavi se sastoji od :

  • Knjiga 1         Upute Ponuditeljima
  • Knjiga 2         Ugovorna dokumentacija
  • Knjiga 3         Zahtjevi Naručitelja
  • Knjiga 4         Lista cijena
  • Knjiga 5         Podloge

 Prilozi od 1-9

 
DoN - projektiranje i radovi - Sovjak
 
Prilog 1 Idejni projekt
 
Prilog 2 Lokacijska dozvola
 
Prilog 3_1 SUO_dio 1
 
prilog 3_2 SUO dio 2
 
Prilog 4 _sazetak SI
 
Prilog 5_01 istrazni_radovi_Izvjesce
 
prilog 5_02_1 Elaborat_istrazni_radovi_2015
 
Prilog 5_02_2 Elaborat_istrazni_radovi_2015
 
Prilog 5_03_Istrazni radovi 1998
 
Prilog 5_04 _Sanacijski program Cistoca 2011
 
Prilog 5_05 hidrogeološka studija 2002
 
Prilog 5_06 Program sanacije Jama Sovjak 2007
 
Prilog 6_VIK prikljucenje 2018
 
Prilog 7 potreba okolisne_odgovor MZOE
 
Prilog 8_Opcina Viskovo_suglasnost IP
 
Prilog 9 MZOE mjerenje H2S 2018
 
Izvješće o II. prethodnom savjetovanju - projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak 2019