EN

Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad


PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI


„Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad“

Evidencijski broj nabave: E-VV-5/2022

28. veljače 2022.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Sukladno navedenom, dana 28. veljače 2022. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH gore navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:
• Nacrt Dokumentacije o nabavi,
• Obrazac 2 - Troškovnik
• Obrazac 3 - Izjava ponuditelja o ponuđenom roku plaćanja
• Obrazac 4 – Popis glavnih isporuka robe
• Privitak br. 5: Ilustrativni primjer sigurnosne vezice

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu [email protected] dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 7. ožujka 2022. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST