EN

Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

PREDMET NABAVE: Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 01.06.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike.

 
Datum slanja na objavu: 01.06.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0021266.
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-2/2021
 
Procijenjena predmeta nabave: 800.000,00 kn bez PDV-a
 
400.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu

400.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu

600.000,00 kuna bez PDV-a- ukupno za 2 godine
 
 
Rok za dostavu ponuda: 28.06.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje