EN

Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži


 
PREDMET NABAVE:
„Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 19.9.2023. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži“
 
Datum slanja na objavu:                            18.9.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                            2023/S 0F2-0039313
 
Datum objave:                                           19.9.2023.
 
 
Evidencijski broj nabave:                           E-MV-3/2023
Procijenjena vrijednost nabave:               53.089,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                        10.10.2023. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): ovdje