EN

Usluga distribucije namjenskih vreća i vezica

„Usluga distribucije namjenskih vreća i vezica“
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-9/2023/R2
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 14. prosinca 2023. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u daljnjem tekstu: EOJN RH) gore navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:  
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 20. prosinca 2023. godine.
Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.
 
 
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST