EN

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

PREDMET: Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 12. svibnja 2021. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dokumentaciju o nabavi koja između ostalog sadrži podatke o postupku nabave, uključujući :
  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • troškovnik
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije, isključivo putem EOJN RH, dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, i to zaključno sa danom 19. svibnja 2021. godine. Istekom posljednjeg sata tog dana neće više biti moguće sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.
 
Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 1.530.652,00 kn bez PDV-a
 
Prilozi:
Dokumentacija o nabavi se sastoji od :