HR

2. Prethodno savjetovanje sa GS - Usluge voditelja projekta na projektu sanacije Jame Sovjak

2. PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA PROJEKT SUFINANCIRAN IZ FONDOVA EU: USLUGE VODITELJA PROJEKTA NA PROJEKTU SANACIJE JAME SOVJAK

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. 

Naručitelj je dana 08. ožujka 2019. godine objavio dokumentaciju o nabavi prvi put na prethodno savjetovanje, koje je trajalo zaključno do 19. ožujka 2019. godine. 

Izvješće o prethodnom savjetovanju  sa zainteresiranim gospodarskima subjektima objavljeno je na EOJN RH dana 24.05.2019. g. i na internetskoj stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/dana 24.05.2019. g. 

Slijedom navedenog, a s obzirom na protek vremena, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao naručitelj dana 28. veljače 2020. godine ponovno šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dokumentaciju o nabavi koja sadrži podatke o postupku nabave:

 •          opis predmeta nabave,
 •          tehničke specifikacije,
 •          kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 •          kriterije za odabir ponude i
 •          troškovnik (lista cijena)

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na elektroničku adresu [email protected]dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, i to zaključno sa danom 9. ožujka 2020. godine. Nakon tog datuma neće biti moguće sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 3.857.760,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

Dokumentacija o nabavi se sastoji od :

 •          Knjiga 1          Upute Ponuditeljima
 •          Knjiga 2          Ugovorna dokumentacija
 •          Knjiga 3          Projektni zadatak
 •          Knjiga 4          Troškovnik
 •          Knjiga 5          Podloge
 •          Knjiga 5          Prilozi 1-6

Dokumentacija za objavu nalazi se u dokumentu na dnu stranice.

 

Dokumentacija za objavu 2PS - voditelj projekta Sovjak
 
Prilog 1 SUO_dio 1
 
Prilog 2 SUO dio2+Rješenje
 
Prilog 3_sažetak SI
 
Prilog 4 Idejni projekt
 
Prilog 5 Lokacijska dozvola
 
Prilog 6_1 istražni radovi_Izvješće 2014
 
Prilog 6_2 Elaborat_istražni_istražni_radovi_2015
 
Prilog 6_3 Elaborat_istražni_radovi_2015-dio2
 
Izvješće o II. prethodnom savjetovanju - Usluge voditelja projekta