HR

Biološka i krajobrazna raznolikost

Priroda je sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost. Uloga Fonda je da svojim sredstvima i stručnim radom na projektima daje doprinos ostvarivanju ciljeva postavljenih strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske. Jačanjem suradnje s nadležnim ministarstvima, Zavodom za zaštitu prirode, parkovima prirode i drugim javnim ustanovama, te međusektorskom suradnjom i uključivanjem lokalne i regionalne razine u rješavanje sektorskih problema, Fond postaje glavni pokretač projekata i aktivnosti koje su usmjerene prema ciljanim istraživanjima, praćenju stanja prirode, očuvanju prirodnih vrijednosti, učinkovitom upravljanju prirodom te upotrebi kvalitetnih rješenja po zaštitu prirode.

Ulaganja Fonda vezana za projekte iz područja zaštite prirode usmjerena su na jačanje sektora zaštite prirode za apsorpciju sredstava iz EU fondova. Fond su/financira izradu projektne dokumentacije te osigurava nacionalnu komponentu za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova, posebice za unapređenje sustava posjetiteljske infrastrukture u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Fond doprinosi razvoju i implementaciji i drugih programa EU (primjerice LIFE program) u vidu sufinanciranja nacionalne komponente za projekte iz područja zaštite prirode za sve tipove korisnika (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu , javne ustanove, znanstvene i stručne institucije, organizacije civilnog društva i dr.).

Fond potiče istraživanje i izradu stručnih podloga za potrebe izrade mjera očuvanja i definiranje aktivnosti za upravljanje Natura 2000 područjima proglašenih temeljem Direktive o staništima (POVS područja iz Uredbe o ekološkoj mreži, NN 124/13), istraživanja i izradu stručnih podloga za zonaciju Natura 2000 područja proglašenih Uredbom o ekološkoj mreži, (NN 124/13), te prikupljanje podataka o rasprostranjenosti populacija stranih invazivnih vrsta s prijedlozima mjera uklanjanja i suzbijanja ili provedbe konkretnih mjera uklanjanja i suzbijanja stranih invazivnih vrsta.