HR

CGO Biljane Donje

U Županijskom centru za gospodarenje otpadom Biljane Donje  prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac). Centar je dijelom u fazi projektiranja te izgradnje na lokaciji oko 25 km od grada Zadra u blizini Biljana Donjih.  

Projekt Centra  uključuje  upravne zgrade, reciklažno  dvorište, transportni centar, MBO postrojenje ukupnog kapaciteta cca 88.000 t/god (75.000 t/god miješanog komunalnog otpada, 10.000 t/god biootpada i 3.000 t/god strukturnog materijala), odlagalište za neopasni otpad površine 12 ha, natkriveno  skladište, prostor  za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina, prostor  za reciklažu građevnog otpada, odlagalište za inertni otpad površine 5,9 ha, ulazno-izlazne zone, infrastrukturu i prometnica unutar CGO-a, te pristupne ceste.

U sklopu CGO Biljane Donje planirana je i izgradnja tri pretovarne stanice u Zadarskoj županiji: Biograd na moru, Pag i Gračac te jedna u Ličko-senjskoj županiji: PS Rakitovac u Gospiću.

Projekt CGO Biljane Donje financira se iz Kohezijskog fonda (OPKK 2014. – 2020.) putem bespovratnih sredstva u iznosu od 370,8 milijuna kuna (76,3 %), dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 13,7% prihvatljivog troška, a 10% je osigurano iz lokalnih izvora (Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija).
Izgradnjom i uspostavom sustava centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ uspostavit će se integralni sustav gospodarenja otpadom na području Zadarske i dijelu Ličko-senjske županije, koji će služiti organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom na navedenom području.
 
Više informacija možete pronaći na stranici http://eko-go.hr/