HR

CGO Kaštijun

Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ je izgrađen u skladu s nacionalnom regulativom i svim važećim europskim direktivama. Centar je izgrađen na području Premanture na udaljenosti od 5 km od grada Pule. Projektom je bilo obuhvaćena i izgradnja šest pretovarnih stanica u Labinu, Pazinu, Buzetu, Umagu, Poreču i Rovinju.
Vrijednost centra je 266 milijuna kuna, a sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, grad Pula, Istarska županija i tvrtka Kaštijun d.o.o. koja upravlja Centrom.

U sklopu Centra nalazi se MBO postrojenje, bioreaktorsko odlagalište, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te infrastruktura koja između ostalog uključuje administrativnu zgradu, dvije mosne vage, unutarnje prometnice, itd. Isto tako predviđeno je odlaganje neopasnog proizvodnog otpada, privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada (PET, staklo..) i predobrada i privremeno skladištenje opasnog otpada isključivo iz komunalnog otpada (baterije, EE otpad i sl.).

Uslijed iznimno velikih količina otpada u odnosu na projektirane vrijednosti koje su pristizale na Centar u ljetnim mjesecima, tijekom 2020. godine izvršena je nadogradnja Centra kojim su između ostaloga pojačani kapaciteti u vidu biosušenja.

Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun uspostavljen je integralni sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, koji služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja.

Više informacija možete pronaći  na stranici https://www.kastijun.hr/hr/
 


PRETOVARNE STANICE

Sukladno Dvostranom sporazumu sporazumu o sufinanciranju velikog projekta ŽCGO „Kaštijun“ između Vlade RH i Europske komisije, 2013. godine sklopljen je Sporazum o provedbi projekta pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj  županiji, između Fonda, Istarske županije i gradova Umag, Poreč, Rovinj, Pazin, Buzet i Labin, kojim je utvrđeno da je u cilju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Istarskoj županiji, do početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ potrebno izgraditi pretovarne stanice na području Istarske  županije te usporedo s izgradnjom Centra graditi i druge potrebne objekte za gospodarenje otpadom.
Obzirom da trošak izgradnje pretovarnih stanica nije bio uključen u troškove EU projekta Kaštijun (sukladno tadašnjim propisima), Fond je u sufinanciranju izgradnje pretovarnih stanica sudjelovao sredstvima kapitalne pomoći u visini do 80% troškova investicije.

U Istarskoj županiji izgrađeno je 6 pretovarnih stanica (PS Donji Picudo- Umag, PS Košambra - Poreč, PS Lokva Vidotto - Rovinj, PS Jelenčići V - Pazin, PS Griža - Buzet i PS Cere - Labin).