HR

Ciljevi

Ciljevi odvojenog sakupljanja EE otpada

Do 31.12.2015. godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća.

Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 2019. godine.

Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.
 


Ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu  EE otpada

Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu za svaku kategoriju EE opreme, računaju se tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postotcima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.