HR

Ciljevi

Prema odredbama Europske Direktive 1999/31/EC od 24.04.1999. godine cilj je ukloniti otpadne gume sa odlagališta.

Nacionalni ciljevi

U gospodarenju otpadnim gumama mora se osigurati odvojeno sakupljanje i obrada svih otpadnih guma u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom, a radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka od otpadnih guma na ljudsko zdravlje i okoliš.

Godišnji cilj oporabe postupkom R3 otpadnih guma na razini Republike Hrvatske iznosi najmanje 80% od mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u toj kalendarskoj godini.

Otpadne gume koje su sakupljene na području Republike Hrvatske i oporabljene postupkom R3 u drugoj članici EU ili u trećim zemljama, uračunavaju se u ciljeve iz prethodnog stavka.