HR

Ciljevi

Uspostavljanje sustava skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja te kontrolirane oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su izrađeni.

Pravilno recikliranje baterija i akumulatora omogućava odstranjivanje otpadnih tvari i metala poput žive, kadmija i olova iz komunalnog otpada te dobivanje vrijednih sirovina koje će se ponovno upotrijebiti u daljnjoj preradi.

Prema Pravilniku, do 26. rujna 2012. godine trebalo se postići najmanje 25%, a od 26. rujna 2016. godine najmanje 45% stope sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.