HR

Ciljevi

Ciljevi oporabe za otpadnu ambalažu su propisani odredbom članka 60. Zakona o gospodarenju otpadom i iznose kako slijedi:
 

  1. odvojeno sakupiti i oporabiti, materijalno ili energetski, najmanje 60% ukupne mase otpadne ambalaže proizvedene na području Republike Hrvatske;
  2. reciklirati najmanje 55% i do najviše 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi;
  3. obraditi postupkom recikliranja najmanje mase materijala u otpadnoj ambalaži:
a) 60% mase za staklo;
b) 60% mase za papir i karton;
c) 50% mase za metale;
d) 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku i
e) 15% mase za drvo
 
  1. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 65% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

a) 50% plastike;
b) 25% drva;
c) 70% neobojenih metala;
d) 50% aluminija;
e) 70% stakla i
f) 75% papira i kartona

  1. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 70% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

a) 55% plastike;
b) 30% drveta;
c) 80% neobojenih metala;
d) 60% aluminija;
e) 75% stakla i
f) 85% papira i kartona