HR

Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO2 u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima do kojih dolazi u definiranim obračunskim kategorijama zemljišta

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u dana 18.03.2021. Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike.
 
Datum slanja na objavu: 17.03.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0010858
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-25/2021
 
Procijenjena predmeta nabave: 1.200.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 08.04.2021. do 13:00 sati
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje