HR

Električni i elektronički otpad

Sustav gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom (EE otpad) uspostavljen je 2007. godine.

Električna i elektronička oprema predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao i proizvode za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju.
 
Električni i elektronički otpad je EE oprema koja je otpad u smislu zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, uključujući sve komponente, pod-sklopove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio proizvoda.
 
Kategorije otpadne električne i elektroničke opreme su:
 
1. Oprema za izmjenu topline;
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži površine veće od 100 cm²;
3. Žarulje;
4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm);
5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm);
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije.
 
BESPLATNI INFO TELEFON ZA PREDAJU OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

CE-ZA-R d.o.o.


tel: 0800 02 04

email: [email protected]

SPECTRA-MEDIA d.o.o.

tel: 0800 232 333

email: [email protected]
 • Sakupljanje
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem izdanog Ovlaštenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio je Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima CE-ZA-R d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Lončara 15, i SPECTRA - MEDIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 20.

  Sakupljanje otpadne električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE otpad) obavlja se putem sakupljačke mreže obrađivača EE otpada koji su  dužni na čitavom teritoriju Republike Hrvatske osigurati preuzimanje EE otpada od posjednika EE otpada u kućanstvu ili registriranoj osobi prema vrstama proizvoda od kojeg je EE otpad nastao, bez naknade, a u svrhu sakupljanja EE otpada (prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje) te prijevoza istog na obradu.

  Trgovačko društvo CE-ZA-R d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od hladnjaka, ledenica, klima uređaja i ostalih uređaja za ventilaciju, odzračivanje, kondicioniranje zraka, perilica, sušilica rublja, strojeva za pranje suđa, kuhinjskih peći, električnih štednjaka i dr.

  Trgovačko društvo SPECTRA - MEDIA d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od televizora, monitora, računala, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka, usisivača, uređaja za šivanje, glačala, tostera, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, ostalu malu IT opremu i dr.

  Detaljan popis EE otpada kojega sakuplja i obrađuje svaki pojedini obrađivač s kontaktima moguće je pronaći u tablicama Sakupljačka mreža obrađivača EE otpada.

 • Obrada
 • Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača putem vlastite sakupljačke mreže sakupljeni EE otpad te se obvezuje sakupljati i obrađivati isti sukladno Popisu vrsta EE otpada i vrsta proizvoda prema kategorijama EE otpada iz Ovlaštenja koje je ishodio od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.   

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio Ugovore o obavljanju poslova obrade postupkom R4 otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima kako slijedi: 
   
  CE-ZA-R d.o.o., Ulica Josipa Lončara 15, Zagreb
  telefon: 0800 02 04
  e-mail: [email protected]
   
  SPECTRA – MEDIA d.o.o., Gradišćanska 20, Zagreb 
  telefon: 0800 23 23 33 
 • Ciljevi
 • Ciljevi za otpadnu električnu i elektroničku opremu

  Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadne električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE otpad) mora biti najmanje 65% prosječne mase električne i elektroničke opreme stavljene na tržište u tri prethodne godine ili 85% EE otpada proizvedenog na teritoriju Republike Hrvatske.

  Ciljevi oporabe EE otpada su:

  1. godišnje se mora obraditi postupkom oporabe najmanje 85% ili postupkom pripreme za ponovnu uporabu i postupkom recikliranja najmanje 80% mase sakupljene opreme za izmjenu topline ili velike opreme čija vanjska dimenzija je veća od 50 cm
  2. godišnje se mora obraditi postupkom oporabe najmanje 80% ili postupkom pripreme za ponovnu uporabu i postupkom recikliranja najmanje 70% mase sakupljenih zaslona, monitora i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2
  3. godišnje se mora obraditi postupkom oporabe najmanje 75% ili postupkom pripreme za ponovnu uporabu i postupkom recikliranja najmanje 55% mase sakupljene male opreme čija nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm ili male opreme informatičke tehnike i opreme za telekomunikacije čija nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm i
  4. godišnje se mora obraditi postupkom recikliranja najmanje 80% mase sakupljenih žarulja.

   

 • Naknade
 • Proizvođači EE opreme dužni su plaćati naknadu gospodarenja EE otpadom u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
   

  Sakupljač EE otpada ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • Za troškove sakupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenog skladišta sakupljača  0,35 €/kg.


  Obrađivač EE otpada ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • Za preuzeti EE otpad na obradu i oporabu (1 kategorija, dio 4 i 5 kategorije EE otpada) 0,19 €/kg 
  • Za preuzeti EE otpad na obradu i oporabu (2 do 6 kategorije EE otpada) 0,21 €/kg 
 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 143/12, 86/13)

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.