HR

Električni i elektronički otpad

Sustav gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom (EE otpad) uspostavljen je 2007. godine.

Električni i elektronički otpad (EE otpad) spada u posebne kategorije otpada za koje je uspostavljen sustav proširene odgovornosti proizvođača.

Sadržava vrijedne metalne i nemetalne sirovine koje se dobiju materijalnom oporabom (recikliranjem), a mogu se koristiti i u energetske svrhe. Izdvajaju se i dijelovi koji se koriste za ponovnu uporabu.
 
Kategorije otpadne električne i elektroničke opreme su:

1. Oprema za izmjenu topline
2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži površine veće od 100cm²
3. Žarulje
4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm)
5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)
6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
 
BESPLATNI INFO TELEFON ZA PREDAJU OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

CE-ZA-R d.o.o.


tel: 0800 02 04

email: [email protected]

SPECTRA-MEDIA d.o.o.

tel: 0800 232 333

email: [email protected]
 • Sakupljanje
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem izdanog Ovlaštenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio je Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima CE-ZA-R d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Lončara 15, i SPECTRA - MEDIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 20.

  Sakupljanje otpadne električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE otpad) obavlja se putem sakupljačke mreže obrađivača EE otpada koji su  dužni na čitavom teritoriju Republike Hrvatske osigurati preuzimanje EE otpada od posjednika EE otpada u kućanstvu ili registriranoj osobi prema vrstama proizvoda od kojeg je EE otpad nastao, bez naknade, a u svrhu sakupljanja EE otpada (prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje) te prijevoza istog na obradu.

  Trgovačko društvo CE-ZA-R d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od hladnjaka, ledenica, klima uređaja i ostalih uređaja za ventilaciju, odzračivanje, kondicioniranje zraka, perilica, sušilica rublja, strojeva za pranje suđa, kuhinjskih peći, električnih štednjaka i dr.

  Trgovačko društvo SPECTRA - MEDIA d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od televizora, monitora, računala, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka, usisivača, uređaja za šivanje, glačala, tostera, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, ostalu malu IT opremu i dr.

  Detaljan popis EE otpada kojega sakuplja i obrađuje svaki pojedini obrađivač s kontaktima moguće je pronaći u tablicama Sakupljačka mreža obrađivača EE otpada.

 • Obrada
 • Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača putem vlastite sakupljačke mreže sakupljeni EE otpad te se obvezuje sakupljati i obrađivati isti sukladno Popisu vrsta EE otpada i vrsta proizvoda prema kategorijama EE otpada iz Ovlaštenja koje je ishodio od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.   

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio Ugovore o obavljanju poslova obrade postupkom R4 otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima kako slijedi: 
   
  CE-ZA-R d.o.o., Ulica Josipa Lončara 15, Zagreb
  telefon: 0800 02 04
  e-mail: [email protected]
   
  SPECTRA – MEDIA d.o.o., Gradišćanska 20, Zagreb 
  telefon: 0800 23 23 33 
 • Ciljevi
 • Ciljevi odvojenog sakupljanja EE otpada

  Do 31.12.2015. godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća.

  Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 2019. godine.

  Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.
   


  Ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu  EE otpada

  Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu za svaku kategoriju EE opreme, računaju se tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postotcima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.

 • Naknade
 • Proizvođači EE opreme dužni su plaćati naknadu gospodarenja EE otpadom u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o obvezama proizvođača možete pronaći na stranici fzoeu.hr/hr/naknade-temeljem-zakona-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/1349

  Sakupljač ima pravo na naknadu troškova za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane, prevezene i predane količine EE otpada obrađivaču.

  Obrađivač ima pravo na naknadu troškova obrade EE otpada za EE otpad preuzet od sakupljača.

   

 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

  Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 143/12, 86/13)

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.