HR

Električni i elektronički otpad

Električni i elektronički otpad (EE otpad) spada u posebne kategorije otpada (PKO).Sadržava vrijedne metalne i nemetalne sirovine koje se dobiju materijalnom oporabom (recikliranjem), a mogu se koristiti i u energetske svrhe. Izdvajaju se i dijelovi koji se koriste za ponovnu uporabu.

Kategorije električne i elektroničke opreme:

 1. Oprema za izmjenu topline
 2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži površine veće od 100cm²
 3. Žarulje
 4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm)
 5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)
 6. Mala oprema informatičke tehnike

 

 • Sakupljanje
 • Sakupljanje EE otpada sastoji se od prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja u svrhu prijevoza na obradu.

  Za posjednika EE otpada zbrinjavanje je potpuno besplatno. Ovlaštene tvrtke sakupljači ili njihovi ovlašteni podsakupljači preuzet će EE otpad od posjednika i zbrinuti ga na siguran način.

  Sakupljač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada. Obvezan je od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti, bez naplate i unutar 20 dana od poziva i predati ga obrađivaču.


  Posjednik EE otpada otpad može zbrinuti bez plaćanja naknada na slijedeći način:

  • Pozivom na besplatni telefonski broj, na e-mail, slanjem SMS poruke ili prijavom preko WEB portala, ovisno o županiji/Gradu Zagrebu,       kategoriji i vrsti EE otpada (kućanstvo, registrirane osobe)
  • Povrat EE otpada prodavatelju po načelu „jedan za jedan“, za posjednika iz kućanstva
  • Povrat žarulja prodavatelju koji u prodajnom programu ima žarulje, kategorija 3 (halogene, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja), za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
  • Povrat prodavatelju EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm, čija trgovina ima veću prodajnu površinu od 400 m2, za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
  • Samostalnim odlaganjem EE otpada u sakupljačke centre. Adrese sakupljačkih centara nalaze su po mjestima pojedinih županija/Gradu Zagrebu a zajedno sa kontaktima ih možete pronaći ovdje.
  • Samostalnim odlaganjem putem organiziranih sakupljačkih akcija od strane ovlaštenih sakupljača, sukladno zakonskim odredbama

  Napomena: EE otpad sakupljaju ovlašteni sakupljači odvojeno od komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada i od krupnog otpada! 


 • Ovlašteni sakupljači EE otpada
 • Ovlašteni sakupljači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond:

  Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 6. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku. 


  Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. i 4. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.


  Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. i 4. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.

  • Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 00 51, www.metis.hr putem on-line obrasca,
  • Sakupljački centri: vidi popis

 • Oporaba
 • Obrada EE otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja EE otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja EE otpada.  

  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

  Obrađivač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade EE otpada.

  Ovlašteni obrađivači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond:  

  Tvrtka CE-ZA-Ro d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni obrađivač 1., 4. i 5. kategorije EE otpada.


  Tvrtka SPECTRA MEDIA d.o.o.,  10000 Zagreb, Gradišćanska 20, ovlašteni obrađivač 2. do 6. kategorije EE otpada.


 • Ciljevi
 • Ciljevi odvojenog sakupljanja EE otpada

  Do 31. 12. 2015. godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća.

  Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 2019. godine.

  Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.
   


  Ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu  EE otpada

  Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu za svaku kategoriju EE opreme, računaju se tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postotcima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.

 • Naknade
 • Proizvođači EE opreme dužni su plaćati naknadu gospodarenja EE otpadom u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o obvezama proizvođača možete pronaći na stranici fzoeu.hr/hr/naknade-temeljem-zakona-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/1349

  Sakupljač ima pravo na naknadu troškova za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane, prevezene i predane količine EE otpada obrađivaču.

  Obrađivač ima pravo na naknadu troškova obrade EE otpada za EE otpad preuzet od sakupljača.

   

 • Propisi
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/1448/14107/14, 139/1411/19 , 7/20

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.