HR

Energetska obnova višestambenih zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Upravo s ciljem sustavnog povećanja energetske učinkovitosti takvih zgrada, Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela prvi Program energetske obnove višestambenih zgrada (od 2014. do 2020. godine). Sukladno istom je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao gotovo 270 mil. kuna bespovratnih nacionalnih sredstava. Od 2016. godine su se sredstva za ovu namjenu počela povlačiti i iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kada je za gotovo 600 zgrada osigurano oko 560 milijuna kuna bespovratnih sredstava. (Više >). Prilikom provedbe EU poziva, Fond je svim zainteresiranim upraviteljima zgrada i predstavnicima suvlasnika pružao direktnu tehničku podršku, odnosno pomoć ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija.
 
1.4.2022. godine je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo novi Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, u okviru inicijative 6. Nacionalnog plana opravka i otpornosti Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada. Osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva se dodjeljuju iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

INFORMATIVNE RADIONICE ZA ZAINTERESIRANE PRIJAVITELJE >
 


STRUČNA PODRŠKA FONDA


Potencijalnim prijaviteljima je ponovo na raspolaganju mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektora za energetsku učinkovitost. Stručna podrška odnosi se isključivo na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva.

Stručna podrška provodit će se u formi individualnih konzultacija, u sklopu kojih će se vršiti uvid u sljedeće obvezne dokumente Poziva:

 • Tehnički obrazac (Obrazac 2. Poziva),
 • Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar, ako je primjenjivo,
 • Zadnji važeći dokaz da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća,
 • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat višestambene zgrade koja je predmet energetske obnove, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine,
 • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat za obnovljeni dio višestambene zgrade, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine, ako je primjenjivo,
 • Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade (i pripadajući elaborati ako je primjenjivo), ne stariji od 1. siječnja 2016. godine,
 • Fotodokumentacija dijelova zgrade i tehničkih sustava za koje je predviđena energetska obnova,
 • Akt za građenje za planirani zahvat,
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja za planirani zahvat.
Djelatnici Fondovog Sektora za energetsku učinkovitost uvidom u navedene dokumente provjeravaju zadovoljava li projektni prijedlog tehničke kriterije Poziva i tijekom konzultacija ukazuju potencijalnom prijavitelju na eventualne nesukladnosti i potrebne izmjene/dopune predloženog tehničkog rješenja u dijelu nužnom za udovoljavanje tehničkim kriterijima prihvatljivosti Poziva.
U roku od najviše 2 radna dana od konzultacija, potencijalnom prijavitelju se elektroničkom poštom dostavlja Potvrda o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva, koja, ovisno o ishodu provjere, sadržava zaključak o usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva ili preporuke za usklađivanje projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Zaključak i preporuke ne predstavljaju obvezujuće informacije za potencijalne prijavitelje.

Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 10. travnja 2022. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu [email protected].

Po isteku roka za podnošenje prijava za korištenje stručne podrške, potencijalni prijavitelji će biti obaviješteni o terminu individualnih konzultacija.

Stručna podrška pružat će se u razdoblju od 19. travnja do 12. svibnja 2022. godine, a provodit će se u prostorijama Fonda, Radnička cesta 80, Zagreb ili, iznimno i na zahtjev, putem platforme Microsoft Teams.

Svakom potencijalnom prijavitelju će biti na raspolaganju jedan individualni termin u trajanju do najviše 120 (stodvadeset) minuta, u sklopu kojeg je moguć pregled do najviše pet (5) projektnih prijedloga.

Napomene:
 • Stručna podrška ne predstavlja fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava po Pozivu.
 • Korištenje stručne podrške nije uvjet za podnošenje projektnog prijedloga na Poziv.
 • Korištenjem stručne pomoći i dostavom Potvrde o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva ne ostvaruju se dodatni bodovi ili prednosti u ocjenjivanju projektnih prijedloga u odnosu na ostale projektne prijedloge.
 • FZOEU/SEU ne sudjeluje u provođenju postupka dodjele bespovratnih sredstava po Pozivu. Ishođenje Potvrde FZOEU/SEU sa zaključkom o usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva NE JAMČI da će tijekom faze procjene projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom projektni prijedlog biti ocjenjen prihvatljivim.
 • Stručna podrška ne obuhvaća razdoblje nakon podnošenja projektnih prijedloga na Poziv odnosno provedbu projekata.
 
Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu će doprinijeti i ovaj Poziv.
 
U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
 • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
 • njome upravlja upravitelj zgrade;
 • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
 • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.


Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.
 
U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.
 
Više informacija o Pozivu >
 

Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" > 


 

Film ZGRADE KOJE ŠTEDE - VIŠE VRIJEDE 


 


Informativni film o iskustvima prijavitelja na Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada iz 2016. godine