HR

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla

Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU). Čelnici EU-a su 2007. godine kao cilj smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji definirali 20 % do 2020. godine, a 2018. godine je u okviru paketa „Čista energija za sve Europljane” postavljen novi cilj smanjenja potrošnje energije za najmanje 32,5 % do 2030. godine. 

Trenutno se raspravlja o budućem okviru politike za razdoblje nakon 2030. godine.

Slijedeći Europske direktive, i Hrvatska je svoje strategije razvoja prilagodila načelima održivosti i pritom naglasak stavila na konkretne mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi povećanja energetske učinkovitosti te korištenja obnovljivih izvora energije te dekarbonizacije svih sektora potrošnje i proizvodnje energije. Strategija energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu tako predviđa znatno veći udjel proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, veću energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova, kao i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou. Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove i projekti korištenja obnovljivih izvora energije, ali i razne aktivnosti poticanja mobilnosti s niskom razinom emisije.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive uz odgovarajuću dokumentaciju.