Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska obnova višestambenih zgrada

Izračun procijenjene vrijednosti nabave, određivanje vrijednosnih pragova, odabir odgovarajućeg postupka nabave, „cjepkanje nabave“

Temeljem često postavljanih pitanja, a nakon dodatnih konzultacija, daje se dodatno pojašnjenje kako slijedi:

Obzirom da je u ovom Javnom pozivu predmet nabave energetska obnova višestambenih zgrada koja se sufinancira iz europskih fondova te se primjenjuju specifična pravila, prilikom izračuna procijenjene vrijednosti nabave zbrajaju se iznosi za robe, radove i usluge za sve aktivnosti kojima se ostvaruje energetska obnova višestambene zgrade - mjere kojima se postiže energetska obnova, odnosno ostvaruju uštede energije (kako je opisano u Uputama za prijavitelje):

 1.  Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača  grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i  zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
 2.  Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
 3.  Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE;
 4.  Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;
 5.  Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline,  toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;
 6.  Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
 7.  Provedba elementa pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s  invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Napomena: procijenjena vrijednost nabave obuhvaća sve nabave roba, radova i usluga za jedan projektni prijedlog i nije dopušteno dijeljenje predmeta nabave u svrhu izbjegavanje propisanog postupka za ukupnu procijenjenu vrijednost, uz naglasak da se u postupku nabave može dopustiti nuđenje po grupama.

Ne smatra se dijeljenjem predmeta nabave provođenje posebnih postupaka nabave za slijedeće aktivnosti:

 1.  Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata, prije i nakon provedene energetske obnove,  koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke;
 2.  Priprema projektne dokumentacije - izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine,  odnosno radova. Glavni projekt i elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju  projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16), propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisom;
 3.  Stručni nadzor građenja;
 4.  Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
 5.  Usluga koordinatora zaštite na radu, ako je primjenjivo.

 Podsjećamo:

 1.  Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do 50.000,00 kuna (bez  PDV-a), NOJN-ovi provode postupak direktne pogodbe, izdavanjem narudžbenice, kako je propisano u točki 3. Aneksa 2.  
 2.  Za nabavu robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti NOJN-ovi mogu sklapati ugovor o nabavi na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja):
 • za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (bez PDV-a),
 • za nabavu radova od 50.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna (bez PDV-a)

Prije početka navedenog postupka NOJN je obvezan istražiti relevantno tržište za predmet nabave pretraživanjem interneta ili slanjem upita za ponudu određenom broju (najmanje tri) neovisna gospodarska subjekta (koji nisu povezani), a prema mišljenju NOJN-a mogu izvršiti predmet nabave, kako je propisano u točki 4. Aneksa 2. 

3. Za nabavu ukupne procijenjene vrijednosti roba ili usluga iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno radova iznad 1.000.000,00 kuna (bez  PDV-a) objavljuje se Obavijest o nabavi na internetskoj stranici NOJN-a ili (ako ju NOJN nema) na stranici www.strukturnifondovi.hr, kako je  propisano u točki 5. Aneksa 2.  

Podsjećamo da se prilikom određivanja tehničkih specifikacija proizvoda koji se mogu pojavljivati u troškovnicima, prema  Zakonu o javnoj nabavi (NN120/2016) obrati posebna pažnja na Članak 209. i 210. navedenog zakona.

UPUTE I DOKUMENTACIJA o postupcima nabave
DOCX 300.82 kB
Preporuke i upute naručiteljima
DOCX 27.11 kB
Ponudbeni list
XLSX 16.53 kB
Izjava o sprječavanju sukoba interesa
DOC 39.5 kB
Najčešća pitanja i odgovori
DOCX 19.69 kB