Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Republici Hrvatskoj kao članici Europske Unije na raspolaganju su Strukturni instrumenti - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Punopravna članica Europske unije Republika Hrvatska postala je u trenutku svog prelaska iz programskog razdoblja 2007.-2013. u programsko razdoblje 2014.-2020.

Osnovna namjena EU sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje Hrvatska preuzima u svoje nacionalno zakonodavstvo, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“, Međunarodni sporazumi, br. 2/2012).

KOHEZIJSKI FOND

Aktivnosti:

  • Potpore prema ekonomiji s niskom razinom ugljičnog dioksida
  • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika
  • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Aktivnosti:

  • Produktivna ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz izravne potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća
  • Ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT)
  • Ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu
  • Razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija
  • Tehnička pomoć

FOND KAO POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Za korištenje EU fondova, sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 sve države članice su u obvezi uspostaviti sustav upravljanja i kontrole korištenja europskih i investicijskih fondova. U okviru sustava određuju se tijela i definiraju njihove uloge u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Republika Hrvatska je Zakonom, te Uredbom uspostavila sustav za upravljanje Operativnim programom „Zaštita okoliša“ 2007. – 2013. čija realizacija traje do 31. prosinca 2016. godine.

Navedeni sustav dobio je dozvolu za rad Europske unije 10. travnja 2014. godine. U okviru tog sustava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) dodijeljena je uloga Posredničkog tijela razine 2 za područje gospodarenja otpadom. Fond u tom periodu nastavlja sa kontrolom provedbe već odobrenih projekata izgradnje centara za gospodarenje otpadom i projekata sanacije odlagališta neopasnog otpada, te se priprema pozive za odabir narednih projekata iz područja gospodarenja otpadom koji će osigurati apsorpciju alociranih EU sredstava.

U sklopu sljedećeg razdoblja  2014. godine Republika Hrvatska je Zakonom, te Uredbom uspostavila sustav za upravljanje Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. čija realizacija traje do 31. prosinca 2023. godine. U okviru ovog sustava Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljena je uloga Posredničkog tijela razine 2 za značajno prošireno područje. Uz područje gospodarenja otpadom Fond provodi funkcije Posredničkog tijela razine 2 i za područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, adaptacije klimatskim promjenama, zaštite zraka, biološke raznolikosti, te NATURA 2000 područja.
Kao Posredničko tijelo razine 2 Fond je zadužen za pripremu metodologije za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti , provođenje postupka provjere prihvatljivosti te kao jedan od potpisnika ugovora, za kontrolu prihvatljivosti troškova i praćenje provedbe.

2007. - 2013.

U prethodnom programskom razdoblju 2007.-2013. krovni strateški dokument predstavljao je Nacionalni strateški referentni okvir te su programski dokumenti bili 4 operativna programa koja su predstavljala glavne instrumente za apsorpciju EU sredstava.

Operativni program „Zaštita okoliša“ usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnim sektorima otpada i voda te je u području otpada Fond zadužen za provođenje funkcija Posredničkog tijela razine 2.

Prioriteti, ciljevi, upravljačka struktura i alokacije po operativnim programima.

U sklopu Prioritetne osi 3 Tehnička pomoć koja za cilj ima jačanje kapaciteta tijela uključenih u provedbu operativnog programa te u skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilom br. 14 „Korištenje tehničke pomoći“, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je kao Upravljačko tijelo za Operativni program poslalo Fondu poziv da izradi i podnese projektnu prijavu. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013. je potpisan 13. lipnja 2014.

Detalji vezani uz ugovor.

2014. - 2020.

Unutar novog programskog razdoblja 2014.-2020. uspostavljeni su novi nacionalni strateški dokumenti kojima se opisuje način na koji će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU te način na koji će osigurati kvalitetno upravljanje i kontrolu korištenja strukturnih EU instrumenata. Krovni plansko-programski  dokument Sporazum o partnerstvu kojim Republika Hrvatska, prvi put kao ravnopravna država članica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za razdoblje 2014.-2020. te utvrđuje mehanizme kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020).

Europska komisija (EK) odobrila je 12. prosinca 2014.  Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Kroz taj program Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijardi eura  EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj i to 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Unutar operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Fond postaje Posredničko tijelo razine 2 za 3 prioritetne osi unutar kojih za 7 investicijska prioriteta te 13 specifičnih ciljeva.

Detalje prikazane po prioritetima i specifičnim ciljevima možete pronaći ovdje.