Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Kaštijun

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun okosnica je integriranog sustava gospodarenja otpadom kojeg uspostavlja Istarska županija.

Taj moderan Centar gradi se na lokaciji Kaštijuna kraj Pule i jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u županiji. Na centar se veže još šest pretovarnih stanica - Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj te Umag koje zajedno s centrom čine cjelokupni sustav za gospodarenje otpadom Istarske županije.

ŽCGO „Kaštijun“ je projektiran uzimajući u obzir zahtjeve važećih hrvatskih i EU propisa, vrste i količina otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije konačnog odlaganja.

Na samom centru će se odvijati sljedeće aktivnosti: prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada, sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada, sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe te odlaganje obrađenog otpada.

Više informacija na: www.kastijun.hr