Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Marišćina

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina središnji je dio integralnog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, a nalazi se u općini Viškovo.

Uz centar, sustav će obuhvaćati postrojenje za mehaničko-biološku obradu nesortiranog komunalnog otpada i pretovarne stanice na Cresu, Krku i Rabu te u Novom Vinodolskom i Delnicama.

ŽCGO Marišćina omogućit će prihvat sortiranog i nesortiranog otpada, mehaničko-biološku obradu otpada, odlaganje ostatnog dijela sa što manjim udjelom organske tvari, smanjenje količine odloženog otpada na manje od 35% ulazne mase, obradu tekućih i plinovitih ostataka na odgovarajućim instalacijama i obradu neopasnog industrijskog otpada.

Više informacija na: http://mariscina.eu