Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Otpadna ulja

Otpadno ulje je svako ulje (biljno, životinjsko mineralno, sintetičko, industrijsko izolacijsko  i/ili termičko ulje) koje više nije za uporabu kojoj je prvobitno bilo namijenjeno.

Razlikujemo otpadna jestiva i otpadna maziva ulja.

Pod otpadna jestiva ulja koja su bio razgradiva i čine neopasan otpad, svrstavaju se sva ulja koja nastaju obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim sličnim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Vrijedna su sirovina za proizvodnju bio dizela.

Otpadna maziva ulja su opasni otpad jer jedna litra ulja zagadi milijun litara vode, odnosno trajno onečisti tlo jer najvećim dijelom nisu biološki razgradiva. Vrijedna su sirovina jer se mogu regenerirati i služiti kao sirovina za proizvodnju svježih mazivih ulja, odnosno postupkom materijalne oporabe iz njih dobiti estere za proizvodnju sapuna, sredstava za pranje i slično. Otpadna maziva ulja vrijedan su energent u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW, jer se takvom oporabom sprječava onečišćenje okoliša.

Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaća postupke sakupljanja, predobrade/kondicioniranja i njihovu regeneraciju ili materijalnu oporabu odnosno korištenje u energetske svrhe.

Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je:

  • ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave,
  • odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja,
  • oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet,
  • sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja.

Sakupljanje

Otpadna ulja kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.

Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT.

Sakupljanje otpadnih ulja je sakupljanje, privremeno skladištenje, predobrada/kondicioniranje, razvrstavanje i prijevoz otpadnih ulja od posjednika prema ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja i prema odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima s Fondom sklopljen u govor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja.

Dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade te ih predati ovlaštenoj tvrtki za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja. U slučaju da za sakupljena otpadnih ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova.

Posjednik otpadnih ulja obavlja predaju otpadnih ulja ovlaštenom sakupljaču uz popunjen prateći list i izvješće o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada pribavljeno od ovlaštenog laboratorija za količine veće od 1 tone na godišnjoj razini, odnosno uz priloženu deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (ako je količina otpada manja od 1 tone).

Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač dužan je ovjeriti prateće listove.

Obavijest sakupljačima otpadnih mazivih/jestivih ulja
PDF 281.05 kB
Ovlašteni sakupljači otpadnih mazivih ulja
PDF 218.17 kB
Ovlašteni sakupljači otpadnih jestivih ulja
PDF 206.34 kB
Izvješće sakupljača otpadnih jestivih ulja (ISOJU)
XLS 19 kB
Izvješće sakupljača otpadnih mazivih ulja (ISOMU)
XLS 19 kB
Pojasnjenja i upute Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2007.
PDF 1.83 MB
Dodatak II Uputstvima za gospodarenje otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2011.
PDF 349.13 kB

Oporaba

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili širem gospodarskom smislu.

Oporaba otpadnih ulja označava postupke regeneracije i materijalne oporabe kojima se dobivaju novi proizvodi ili omogućuje ponovna uporaba otpadnih ulja ili postupak termičke obrade odnosno uporaba otpadnih ulja u energetske svrhe.

Ovlašteni oporabitelj otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlašteni oporabitelj obvezan je bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna ulja I. i II. kategorije, odnosno otpadna jestiva ulja te ih oporabiti sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima.

Ovlašteni oporabitelji otpadnih mazivih ulja 28.10.2020.
PDF 215.8 kB
Ovlašteni oporabitelji otpadnih jestivih ulja
PDF 201.78 kB
Izvješće tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja (IOOMU)
XLS 17.5 kB
Pojasnjenja i upute Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2007.
PDF 1.83 MB
Dodatak II Uputstvima za gospodarenje otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2011.
PDF 349.13 kB

Ciljevi

Sakupljanje svih nastalih otpadnih ulja i njihova oporaba i/ili zbrinjavanje u svrhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Naknade

Uvoznici i/ili unosnici svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku te proizvođači svježeg mazivog ulja u Republici Hrvatskoj – obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda plaćaju  Fondu naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja u iznosu 1,00 kn/l.

Iznos naknade zbrinjavanja propisan je u  odredbi članka 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, a tarifne oznake svježih mazivih ulja za koje se plaća naknada zbrinjavanja u DODATKU 1. istog Pravilnika.

Iznosi naknade troškova gospodarenja otpadnim uljima koju isplaćuje Fond ovlaštenim sakupljačima otpadnih ulja za skupljene i na oporabu predane količine otpadnih ulja i/ili na zbrinjavanje izvezene količine otpadnih ulja propisane su u člancima 16. stavak 4., 29. i 31. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima.

Naknade - otpadna ulja
PDF 383.71 kB

Propisi

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima Narodne novine 95/15