HR

Informatička oprema - tehnička pomoć za javne zgrade

PREDMET NABAVE:

Informatička oprema – tehnička pomoć za javne zgrade

Evidencijski broj nabave: E-VV-10/2020/R3

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Iako se ovaj postupak prema iznosu procijenjene vrijednosti može provesti kao postupak jednostavne nabave, budući da ukupna procijenjena vrijednost u Planu nabave naručitelja za 2020. godinu za sveukupnu računalnu opremu u trenutku pokretanja postupka nabave prelazi vrijednost pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj ovaj postupak nabave provodi kao otvoreni postupak nabave velike vrijednosti, a sve sukladno člancima 14.,16. i 86. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno navedenom, dana 17. prosinca 2020. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) podatke o postupku nabave:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi (koji uključuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora) sa  obrascima i prilozima

 Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvom komunikacije, isključivo putem EOJN RH,  dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, zaključno sa 24. prosincem 2020. godine, do isteka posljednjeg sata navedenog dana. Protekom tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Prilozi:

  • Prethodno savjetovanje  - opći dio
  • Dokumentacija o nabavi – nacrt
  • Obrazac 2.1. Troškovnik za grupu
  • Obrazac 2.2. Troškovnik za grupu 2
  • Obrazac 3.1. Tehnička specifikacija za grupu 1
  • Obrazac 3.2. Tehnička specifikacija za grupu 2
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju za postupak nabave „INFORMATIČKA OPREMA - tehnička pomoć za javne zgrade“, evidencijski broj nabave E-VV-10/2020/R3
 
Prethodno savjetovanje - opći dio
 
Dokumentacija o nabavi - nacrt
 
Obrazac 2.1. Troškovnik za grupu 1
 
Obrazac 2.2. Troškovnik za grupu 2
 
Obrazac 3.1 Tehnička specifikacija za grupu 1
 
Obrazac 3.2. Tehnička specifikacija za grupu 2